Previous PageTable Of ContentsNext Page

Publicaĵoj de Detlev Blanke/Publikationen von Detlev Blanke

- Elekto/Auswahl -

redakta fino/Redaktionsschluss: 31/12/2000

Enkondukaj rimarkoj

Ne eblis kaj ne necesis ĉi-tie registri ĉiujn publicaĵojn de Detlev Blanke. Ĝis fino de 2000 ili kune sumas ĉ. 1600, se oni kunkalkulas ĉiujn informajn artikolojn en gazetoj de GDR, la kontribuojn pri organizaj kaj aliaj movadaj kaj kulturpolitikaj temoj, ĉiujn recenz(et)ojn ktp. en der esperantist kaj en aliaj esperantaj gazetoj. Sole en der esperantist aperis 350 kontribuoj. Aparta kolekto aperis sub la pseŭdonimo Peter Levsen en la taggazeto Der Morgen (La Mateno, organo de la Liberaldemokratia Partio de Germanio en GDR), kie li verkis 519 kontribuojn, de n-ro 186 (1969) ĝis n-ro 705 (1990), krome pli ol cento da pluaj artikoloj por aliaj germanlingvaj gazetoj.

Diversaj temoj estas kelkfoje traktitaj. Ne malofte artikoloj estis represitaj, ĉu komplete ĉu nur parte, en aliaj esperantaj revuoj. Por atingi diversajn celgrupojn kaj legantarojn iuj studoj estis publikigitaj kaj en la germana kaj en Esperanto aŭ tradukitaj alinacilingven.

La bibliografio estas elekto nur de tiuj kontribuoj, kiuj relative bone reflektas la ĉefajn temojn, intereso- kaj laborkampojn, pri kiuj la aŭtoro okupiĝis (-as) kaj verkis. Tio inkludas sciencorganizajn kaj movado-strategiajn temojn, kiuj laŭ li estis (-as) gravaj por antaŭenigi la sciencajn aktivecojn en la Esperanto-komunumo kaj por fortigi la komunumon mem. La bibliografio do ankaŭ reflektas la ligitecon inter sciencaj kaj praktike organizaj laboroj, kiuj por Detlev Blanke ĉiam formis unuecon.Tamen, la fakaj kontribuoj konsistigas la ĉefan parton de la bibliografio.

La titoloj restas en la originalaj lingvoj. Foje en krampoj sekvas indiko pri la traktita temo, aŭ aliaj informoj (<...>). La kategorioj A-E ĉe la 5-a parto iom helpu orientiĝi. Se ĉe C la titolo komenciĝas per REC, tio signifas, ke la recenzo ne havas apartan titolon.

Einführende Bemerkungen

Es ist nicht möglich und nicht erforderlich, hier alle Publikationen von Detlev Blanke anzuführen. Bis zum Ende des Jahres 2000 beläuft sich deren Anzahl auf ca. 1600, will man alle Informationsartikel in DDR-Zeitungen, die Beiträge zu kulturpolitischen sowie organisatorischen und anderen Fragen der Esperanto-Bewegung, alle Rezensionen u.Ä. in der esperantist und anderen Esperanto-Zeitschriften mit einbeziehen. Allein in der esperantist erschienen 350 Beiträge. Eine gesonderte Sammlung bilden die 519 Artikel in der Tageszeitung Der Morgen (Organ der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands in der DDR), die der Jubilar in den Nummern 186 (1969) bis 705 (1990) unter dem Pseudonym Peter Levsen verfasste, sowie weitere etwa hundert Artikel für andere deutschsprachige Zeitungen.

Verschiedene Themen wurden mehrfach behandelt. Nicht selten wurden Beiträge, sei es vollständig oder teilweise, in anderen Esperanto-Zeitschriften nachgedruckt. Um verschiedene Zielgruppen und Leserkreise zu erreichen, wurden einige Studien sowohl in deutscher Sprache als auch in Esperanto veröffentlicht bzw. in andere Sprachen übersetzt.

Die Bibliographie stellt eine Auswahl solcher Beiträge dar, welche die hauptsächlichen Themen, Interessen- und Arbeitsgebiete des Jubilars recht gut widerspiegeln. Dies schließt wissenschaftsorganisatorische sowie strategische Fragen der Esperanto-Bewegung ein, welche nach seiner Meinung wesentlich waren und sind, um die wissenschaftlichen Aktivitäten in der Sprechergemeinschaft voranzubringen und die Gemeinschaft selbst zu stärken. So zeigt die Bibliografie auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen wissenschaftlicher und praktisch-organisatorischer Arbeit, welche für Detlev Blanke stets eine Einheit bildeten. Dennoch stellen die fachwissenschaftlichen Beiträge den Hauptteil der Bibliografie dar.

Alle Titel wurden in den Originalsprachen angegeben. Teilweise folgen in Klammern Hinweise zum behandelten Thema oder andere Informationen (<...>). Die Kategorien A-E im 5.Teil sollen die Orientierung erleichtern. Beginnt im Teil C ein Titel mit REC, handelt es sich um eine Rezension ohne gesonderten Titel.

1 Monografioj

1 Plansprache und Nationalsprache. Einige Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen in konfrontativer Darstellung. En: Linguistische Studien, Reihe A, 85, Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1981, 162 p. (2-a eld. 1982) (<mallongigita kaj redaktita versio de la doktoriga disertacio el la jaro 1976>)

2 Esperanto und Wissenschaft. Zur Plansprachenproblematik (Mit einem Vorwort von Georg Friedrich Meier und Beiträgen von Till Dahlenburg und Martin Schüler). Berlin: Kulturbund der DDR, 1982, 88 p. (2-a eld. 1986, sen enkonduko de Meier>)

3 Internationale Plansprachen. Eine Einführung. (Sammlung Akademie-Verlag Sprache, 34). Berlin: Akademie-Verlag, 1985, 408 p. (<iom redaktita versio de la habilitiga disertacio, inkl. sistema bibliografio kun ĉ. 2000 unuoj>), ISSN 0138-55 X

4 Skizze der Geschichte des Esperanto-Verbandes in der Deutschen Demokratischen Republik (Aus dem Esperanto ins Deutsche übertragen von Ino Kolbe). Berlin: Esperanto-Verband im Kulturbund e.V., 1991 (<laŭ la originalo de ,,Skizo de la historio de GDREA". En: der esperantist 26(1990)6(164), vidu 1990/18>)

5 (kun Till Dahlenburg): Konversationsbuch Deutsch-Esperanto. Leipzig: Enzyklopädie-Verlag, 1990, 210 p., ISBN 3-324-00508-6, (<2-a prilaborita eld. 1998, Wien: IEM, 175 p. >)

2 Eldonado/redaktado de antologioj/monografioj

1 Esperanto: lingvo - movado - instruado. (Kun kontribuoj de Anton Balague, Detlev Blanke, Evgenij A. Bokarev, William Gilbert, Douglas B. Gregor, Göster Holmkvist, Magomet I. Isaev, Kálmán Kalocsay, Nguyen van Kinh, Violin Oljanov, Andrzej Pettyn, Ludwig L. Zamenhof). Berlin: Kulturbund der DDR (Zentraler Arbeitskreis Esperanto), 1977, 187 p.

2 Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj. (Kun kontribuoj de Vĕra Barandovská, Detlev Blanke, Florian I. Bociort, Ludvik Fritsch, Marinko Gjivoje, Stojan Ĝuĝev, Ottó Haszpra, Jaromir Jermář , Josef Kavka, Boris Kolker, Jerzy Leyk, Árpád Rátkai, Paul String, István Szerdahelyi). Berlin: Kulturbund der DDR (Centra Laborrondo Esperanto) 1979, 237 p.

3 Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado. (Kun kontribuoj de Detlev Blanke, Ernest K. Drezen, Magomet I. Isaev, Ulrich Lins, Simeon N. Podkaminer, Árpád Rátkai). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1978, 228 p. , ISBN 963 571 166 2 , (<2-a eldono: Budapest: HEA 1986>)

4 Ino Kolbe: Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig. Teil I. Von den Anfängen bis zum ,,Völkerspiegel" (1924). Herausgegeben, kommentiert und bearbeitet von Detlev Blanke. Berlin: Esperanto-Verband im Kulturbund e.V., 1991, 64 p. + VIII ilustraĵoj (<eniris en 2/5>)

5 Ino Kolbe: Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig (Westsachsen). Teil I und II. Von den Anfängen bis zum Verbot (1933). Eine kommentierte Dokumentation. Herausgegeben, kommentiert und bearbeitet von Detlev Blanke. Leipzig: Landesverband Sachsen des Deutschen Esperanto-Bundes e.V., 1996, 70 + 170 p. ISBN
3-00-000530-7 (<+23 p. dokumentoj kun resumo en Esperanto>),

6 Linde Knöschke/Ino Kolbe (1997): ,,der esperantist" 1(1965) - 164 (1990). Register Teil I. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (GIL), 120 p.( < objektindekso kaj aliaj indeksoj por revueto de GDREA, der esperantist>)

7 Ino Kolbe (1998): ,,der esperantist" 1(1965) - 164 (1990). Register Teil II. Berlin: Arbeitsgruppe Geschichte des Esperanto-Verbandes der DDR, 116 p. (<dua parto de la indekso por der esperantist>)

8 Nikola Aleksiev (1998): Per Esperanto - por aŭtentika informado. Berlin: Detlev Blanke, 122 p.

9 (kun Roy McCoy, Osmo Buller): Por aktiva lingvopolitiko. Aktoj de la lingvopolitika seminario en la 81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1996 (kun kontribuoj de Detlev Blanke, Werner Bormann, Renato Corsetti, Humphrey Tonkin, Amri Wandel, Yamasaki Seikô). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1999, 71 p.

3 Redaktado de periodaĵoj

1 der esperantist, Berlin: Kulturbund der DDR (<organo de la Esperanto-organizaĵo de GDR, 1965-1990>), (1968-1990)

2 Paco , Berlin: Kulturbund der DDR (<organo de la GDR-sekcio de Mondpaca Esperantista Movado, MEM, de 1966 - 1989 jare unu 40-paĝa ilustrita kajero>), (1971-1989)

3 Interlinguistische Informationen (IntI), Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Interlinguistik e.V.Berlin (<informilo de la societo pri interlingvistiko>), (1992- )

4 Informilo por Interlingvistoj, Rotterdam, (Eldonata de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, CED) , tria serio, (1991- )

5 Membro de la redaktaj komitatoj de Language Problems & Language Planning, Amsterdam, (1997- ) kaj de Esperantologio - Esperanto Studies (EES), Uppsala (1999- )

4 Tradukoj

1 Wolfgang Reischock: Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ. Dresden: Zeit im Bild, 1970, 68 p.

2 Karl Marx/Friedrich Engels: Manifesto de la Komunista Partio. Moskvo: Progreso,1990, 82 p., ISBN 5-01-002341-5 (<kun multaj aldonaj notoj kaj ĉapitro "Pri la Esperanta eldono de la Komunista Manifesto. Postparolo, p. 71-82>)

5 Kontribuoj en revuoj, ĵurnaloj kaj antologioj

Kategorioj:

A Kontribuoj en neesperantistaj (ĉefe lingvistikaj) fakaj revuoj kaj antologioj (inkluzive recenzoj),

B Kontribuoj en Esperanto-komunumaj revuoj kaj antologioj, krome artikoloj en etnolingvaj (precipe germanaj) periodaĵoj.

C Recenzoj lige al B

D Kontribuoj pri problemoj de la Esperanto-movado en Esperanto-periodaĵoj

E Diverstemaj kontribuoj ekster A-D

(La limoj inter A kaj B ofte estas malprecizaj, same inter B kaj D. Referenco al alia artikolo: 1973/4 = traduko aŭ represo indikas al la originalo sub la jaro 1973, kontribuo 4.)

*

1958

E

1 Die ,,sprechenden Hölzer" im Pazifik. En: Norddeutsche Zeitung (<pri la Paskaj Insuloj>) (Schwerin), 20.6.1958

1962

E

1 Der Bauer und seine Ziege (de Julio Baghy el ,,La Verda Koro": La kamparano kaj lia kaprino, traduko). En: neues leben (Berlin), 7/1962, p. 20

1964

A

1 Weltverkehrssprache. En: die neue universität (Universitato de Rostock). 5 (1964), 17. Junio (<pri interlingvistika seminario en la universitato de Rostock, la unua en la historio de GDR>)

1966

B

1 Bedeutung und Grenzen des Esperanto. En: der esperantist (Berlin), 2(1966) N-ro 5-6,

p. 15-16

1967

B

1 Zum Stil und zur Literatur des Esperanto. En: der esperantist (Berlin), 3(1967)

N-ro 11-12, p. 23-24

2 Zur Geschichte der deutschen Arbeiter-Esperanto-Bewegung. En: 50 Jahre Roter Oktober. Katalogo ,,Nationale Jubiläumsausstellung Karl-Marx-Stadt, 6.-15. Oktober 1967". Karl-Marx-Stadt: Bezirksleitung des Deutschen Kulturbundes, p. 59-65

3 Esperanto und die UNESCO. En: der esperantist 3(1967) N-ro 14, p. 13-14

1968

B

1 Examensarbeit über den AEB (<diplomdisertaĵo de Diethelm Becker pri GLEA, universitato de Rostock>) . En: der esperantist 4(1968) N-ro 25, p. 14

2 Pri la historio de la internacia laborista esperanto-movado. En: der esperantist 4(1968) N-ro 25, p. 4-8

3 Pri la Germana Laborista Esperanto-Asocio (LEA). En: der esperantist 4(1968)

N-ro 26/27, p. 12-15

1969

B

1 Bazaj problemoj de la vortteorio de Esperanto. En: der esperantist 5(1969) N-ro 32-33, p. 28-32

2 Interlinguistischer Vortrag an der Humboldt-Universität Berlin. En: der esperantist 5(1969) N-ro 36-37, p. 30

C

3 Libro por poeziamantoj. REC pri: Kálmán Kalocsay/ Gaston Waringhien/ Roger Bernard: Parnasa Gvidlibro. Varsovio-Bruselo 1968, 2-a eld. En: der esperantist 5(1969) N-ro 36-37, p. 12

D

4 Der 54. Esperanto-Weltkongress in Helsinki. En: der esperantist 5(1969) N-ro 34-35,
p. 12-15

1970

B

1 Fachgruppe Interlinguistik/Esperantologie. En: der esperantist 6(1970) N-ro 43, p. 6

2 Pri la historio de internaciaj planlingvoj. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), N-ro 7-8,

p. 30-33

3 Interlingvistikaj kaj esperantologiaj verkoj. En: Paco 7-8/1970 (GDR-eldono, Berlin),
p. 33

C

4 REC pri: Waringhien, Gaston (Red.,1970). Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Paris: SAT, 1300 p. En: der esperantist 6(1970) N-ro 44, p. 4-6

D

5 55. Esperanto-Weltkongreß (Wien 1.-8.8.1970). En: der esperantist 6(1970) N-ro 43,

p. 2-3

1971

B

1 Interlingvistikaj prelegoj en Budapest. En: der esperantist 7(1971) N-ro 7, p. 8

C

2 Poemoj de Heinrich Heine en Esperanto. REC pri: Heinrich Heine: Kantoj kaj romancoj. El la germana trad. K. Kalocsay kaj G. Waringhien. La Laguna: Stafeto, 1969, 382 p. En: Paco 4/1971 (GDR-eldono, Berlin), p. 29-30 (same en: der esperantist 7(1971) N-ro 47, p. 5-8)

3 Perfektiga legolibro kun granda kvalito. REC pri: William Auld: Paŝoj al plena posedo. Progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj. Bruselo-Praha, 1970, 260 p. En: der esperantist 7(1971) N-ro 48, p. 7

4 Parodioj - apokrifoj. REC pri: Karel Ĉapek: Libro de apokrifoj. Praha: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1970, 105 p. En: der esperantist 7(1971) N-ro 49, p. 21

D

5 Esperanto-Freunde gestern, heute und morgen. En: Mitteilungsblatt des Deutschen Kulturbundes, Berlin, 4/19971, p. 19-21

6 Kelkaj konsideroj pri argumentado kaj argumentoj. En: Paco 4/1971 (GDR-eldono, Berlin), p. 31-34

7 Vom 56. Esperanto-Weltkongress. En: der esperantist 7(1971) N-ro 49, p. 3-5

E

8 Heinrich Mann 1871-1971. En: der esperantist 7(1971) N-ro 46, p. 1-2

1972

A

1 Artikoloj "Welthilfssprachen", "Interlinguistik", "Esperanto", "Pasigraphie". En: Meyers Neues Lexikon in 18 Bänden. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1972 - 1978

2 Dictionarul Complet al Unei Limbi Modelate. REC pri: Waringhien, Gaston (Red., 1970): Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Paris: SAT, 1300 p. En: Analele Universitatii din Timişoara, (Timişoara) Seria Sţiinţe Filologice, X, 1972, p. 298-300

B

3 Pri neceso kaj utilo de interlingvistikaj esploroj. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1972,
N-ro 4, p. 28-31

4 Die Charakteristika des Esperanto. En: der esperantist 8(1972) N-ro 54, p. 13-14

C

5 REC pri: Werner Bormann (1970): Bona ŝanco. Dek du prelegoj pri la Internacia Lingvo kaj sociaj sciencoj. La Laguna: Stafeto, 247 p. En: Paco 4/1972 (eldono de GDR, Berlin), p. 36

6 La opinio de eminentuloj - ĉu grava ? REC pri: Dratwer, Isaj (Komp.): Pri internacia lingvo - dum jarcentoj. Wembley: Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 1970, 141 p. En: Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 33-34

7 Sándor Petöfi - poeto de libero kaj amo. REC pri: Petöfi, Sándor: Libero kaj amo. Poemoj elektitaj. El la hungara tradukis Kálmán Kalocsay, Budapest: Corvina, 1970, 260 p. En: Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 32-33

8 REC pri: Alberto Fernandéz: Senĝenaj dialogoj. Popularscienca esploro de fundamentaj demandoj. La Laguna: Stafeto, 1971, 197 p. En: Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 27

9 REC pri: William Shakespeare: La Tempesto. El la angla verse tradukita, kun postparolo kaj komentario de Kálmán Kalocsay. La Laguna: Stafeto, 1970. En: Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 35

10 ,,Eta vivo". REC pri: Clelia Conterno-Guglielminetti: ,,eta vivo". Poemaro. La Laguna: Stafeto, 1969, 134 p. En: Paco 4/1972 (GDR-eldono, Berlin), p. 35-36 (ankaŭ en Paco 2/1972, franca eldono, p. 15)

D

11 Esperanto wozu ? Interview im Leserauftrag(<kun Gisela Reller>. En: Freie Welt, Berlin, N-ro 50, p. 16-19

1973

A

1 Die alten Sprachen und das Problem einer Internationalen Welthilfssprache. En: Das Altertum (Berlin), 19(1973)3, p. 184-194

2 REC pri: Waringhien, Gaston (Red., 1970): Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Paris: SAT, 1300 p. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin), 6(1973)1-2, p. 144-150

B

3 Esperanto - Utopie oder mehr ? En: der esperantist 9(1973) N-ro 57-58, p. 7-9

C

4 REC pri Krause, Erich-Dieter (1971): Deutsch-Esperanto Taschenwörterbuch. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 190 p. En: der esperantist 9(1973) N-ro 59-60, p. 29-30

5 REC pri: Rudolf Raku_a: Metodiko de la esperanto-instruado. Gvidlibro por instruantoj de la lingvo internacia. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970, 189 + XI. En: Paco 4/1973, p. 36 (GDR-eldono, Berlin)

D

6 58-a Universla Kongreso. En: der esperantist 9(1973) N-ro 59-60, p. 5-6

7 Freundschaft der Esperantisten. En: Sowjetfrau, Moskvo, N-ro 6/1973

8 International Esperanto. En: Urania, Berlin, 5/1973, p. 62-63

9 Mârtâv ezik li e esperanto ? (Intervjuo). En: Učitelsko delo, N-ro 69. Sofia 1973

1974

B

1 Der Anteil der Arbeiter-Esperantisten bei der Entwicklung der deutsch-sowjetischen

Freundschaft in der Weimarer Republik. Erfurt: Bezirksleitung des Kulturbundes der

DDR, 1974, 67 p.

2 La Internacio de Proleta Esperantistaro. En: Paco 1974 (GDR-eldono, Berlin), p. 33-35

3 Die Entwicklung des Esperanto. En: horizont (Berlin), N-ro 31, p. 6

4 Nia faka kontribuo. En: der esperantist 10(1974) 1-2 (63-64), p. 25-26

5 Ludwig Renn - 85-jara. En: der esperantist 10(1974) 3-4 (65-66), p. 20-21

D

6 Nova prezidanto de UEA: d-ro H. Tonkin. Pri la 59-a Universala Kongreso de Esperanto en Hamburg/FRG. En: der esperantist 10(1974) 4-5(67-68), p. 4-6

1975

B

1 La antikvaj lingvoj kaj la problemo de Internacia Lingvo. En: Scienca Revuo (Beograd), 26(1975) 4-5, p. 125-139 (kp. 1973/1)

2 Pazigrafioj. En: Esperanto (Rotterdam), 68(1975) N-ro 7-8, p. 133-135

3 La Esperanto-movado kaj sciencaj esploroj, tezaj konstatoj kaj proponoj. En: der esperantist 11 (1975)3 (71), p. 16-17

4 Pri la kontribuo de la laboristaj esperantistoj por la evoluo de la germana-soveta amikeco en la tempo de la Respubliko de Weimar. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), p. 20-25

5 Traditionen der deutsch-sowjetischen Freundschaft in der Arbeiter-Esperanto-Bewegung. En: der esperantist, parto I: 11(1975)1 (69), p. 2-7; parto II : 2(70), p. 2-8; parto III: 3(71), p. 2-6; parto IV: 4 (72) p. 3-7

6 Kial venkis Esperanto ? En: der esperantist 11(1975)6-6 (73-74), p. 20-22

7 Esperanto - die jüngste Sprache der Welt. En: horizont (Berlin), N-ro 26, p. 29

C

8 Verkego enciklopedia. REC pri: Ivo Lapenna/Ulrich Lins/Tazio Carlevaro: Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo. London-Rotterdam: CED. En: der esperantist 11(1975) 2 (70), p. 11-13

9 Anticipa resumo de la Enciklopedio. REC pri: Ivo Lapenna/Ulrich Lins/Tazio Carlevaro (1974): Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 844 p. En: Esperanto 68(1975) N-ro 2, p. 31-32

10 Oceano da Informoj. REC pri: Ivo Lapenna/Ulrich Lins/Tazio Carlevaro (1974): Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 844 p. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1975, p. 29-30

D

11 Kelkaj informoj pri la atingoj de la esperantistoj en Germana Demokratia Respubliko. En: Paco 1975 (GDR-eldono, Berlin), p. 31-33 (kp. 1975/13)

12 Jubilea kongreso en Kopenhago. En: der esperantist 11(1975) 5-6(73-74), p. 13-16

13 Kelkaj informoj pri la atingoj de la esperantistoj en Germana Demokratia Respubliko 1965-1975. En: der esperantist 11(1975) 5-6 (73-74), p. 25-29 (kp. 1975/11)

1976

A

1 Pazigrafia. (Meždunarodnaja smyslovaja pismennost). En: Isaev, Magomet I. (Eld., 1976): Problemy Interlingvistiki. Tipologija i evoljucija meždunarodnych iskusstvennych jazykov. Moskva: Nauka, p. 79-91

2 Über die Arbeiter-Esperantisten-Bewegung in der Weimarer Republik und ihren Beitrag zur Entwicklung der deutsch-sowjetischen Freundschaft. En: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (Berlin), 18(1976)4, p. 683-691

B

3 Doktorigo per komparo de planlingvo (Esperanto) kaj nacia lingvo (la Germana). En: Scienca Revuo (Beograd) 27(1976)4, p. 113-114

4 Plansprache und Nationalsprache. Ein Beitrag zur Erforschung ihrer spezifischen Kommunikationsleistungen, gezeigt am konfrontativen Vergleich einiger Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen. Thesen zur Dissertation A. En: der esperantist (Berlin), 10(1976)5 (79), p. 1-6 (<tezoj pri la doktoriga disertacio de 1976, kp. 1/1>)

5 Resumo kaj rezultoj (<de la doktoriga disertacio>). En: der esperantist 12(1976)6 (80),
p. 13-22 (kp. 1/1)

6 Disertacio pri Esperanto - intervjuo kun la aŭtoro (<intervjuas Rudi Graetz>). En: der esperantist 12(1976) 5 (79), p. 7-10

7 La antikvaj lingvoj kaj la problemo de Internacia Lingvo. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1976, p. 26-30 (kp. 1973/1)

8 Renkonto ĉe Kalocsay. En: der esperantist 12(1976) 4 (78), p. 10

C

9 Universitata lernolibro. REC pri: István Szerdahelyi: Metodologio de Esperanto. Budapest: Tankönyviadó, 1975, 378 p. En: Paco 1976 (GDR-eldono, Berlin), p. 25 (same en: der esperantist 12(1976) 2 (76), p. 14)

10 REC pri: Aktoj de la Akademio II, 1968-1974, Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, N-ro 10. Rotterdam-Paris, 1975, 80 p. En: der esperantist 12(1976) 4 (78), p. 18-19

D

11 61-a Universala Kongreso de Esperanto en Ateno. En: der esperantist 12(1976)6 (80),
p. 6-8

1977

A

1 Interlinguistik und Interlinguistische Forschungen. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin), 30(1977)6, p. 619-629

2 Zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit Plansprachen. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin), 30(1977)2, p. 122-133; N-ro 4,
p. 389-398

B

3 Jubilea kongreso en Kopenhago. En: Esperanto: lingvo - movado - instruado (vidu sub 2/1) p. 104-108 (kp. 1975/12)

4 Konfronta komparo de Esperanto kaj la germana lingvo. En: Filologo (Sofia) N-ro 9/1977, p. 24

5 La antikvaj lingvoj kaj la problemo de Internacia Lingvo. En: Esperanto: lingvo - movado - instruado (vidu sub 2/1 ), 1977, p. 27-43 (kp.1973/1)

6 Planlingvaj projektoj kaj la planlingvo Esperanto. En: Paco (Sofia), 1/1977, p. 8-9, N-ro 2/1977, p. 8-10

7 Planlingvaj projektoj kaj la planlingvo Esperanto. En: Esperanto: lingvo - movado - instruado. (vidu sub 2/1) 1977, p. 13-27

8 Pri kelkaj terminoj. En: Esperanto 70(1977) N-ro 11, p. 186-187

9 Zum Stand der internationalen Anwendung der internationalen Plansprache Esperanto. En: der esperantist 13(1977) 4(84), p. 5-7

10 Pri la stato de la internacia aplikado de Esperanto. En: Esperanto: lingvo - movado - instruado (vidu sub 2/1) 1977, p. 99-103 (kp. 1977/9)

11 90 Jahre Esperanto. En: der esperantist 13(1977) 3 (83), p.1-2

12 Interlingvistiko kaj esperantologio: bibliografiaj notetoj. En: Paco 1977 (GDR-eldono, Berlin), p. 27-28

C

13 Problemoj de Interlingvistiko. Recenzo kaj iom da diskuto: REC pri Isaev, Magomet I. (Eld.,1976): Problemy Interlingvistiki. Moskva: Nauka, 158 p. En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1977, p. 22-27

14 Internacia lingvistiko. REC pri: Ti_ljar, Zlatko (1976, Red.): Internacia lingvistika simpozio ,,Esperanto kiel lingvistika bazo de universala gramatiko kaj de metalingvo kaj kiel universala lingva fenomeno. Kumrovec 1975. Zagreb, 256 p. En: Heroldo de Esperanto 9/1977, p. 1

D

15 Esperanto-agado en GDR 1976. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1977, p. 30

16 Otto Bäßler - 80-jara. En: der esperantist 13(1977) 1 (81), p. 14-15

17 70 jaroj: Vivojubileo de Rudi Graetz. En: der esperantist 13(1977) 3 (83), p. 13-14

18 Forlasis nin admirinda homo! Forpasis la prezidanto de CLE, Rudi Graetz. En: der esperantist 13(1977) 6 (86), p. 3-4

19 UNESKO kaj Esperanto en Rejkjaviko (<pri la 62-a UK>). En: der esperantist 13(1977) 6 (86), p. 6-10

20 Intervjuo kun Romesh Chandra. En: der esperantist 13(1977) 6 (86), p. 12-14 (same en: Paco 1978, GDR-eldono, Berlin, p. 21)

1978

A

1 Artikolo "Esperanto". En: Kulturpolitisches Wörterbuch. 2. Auflage. Berlin: Dietz, p. 180-181

B

2 Enkonduko. En: Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado (vidu sub 2/3), p. 5-9

3 La Internacio de Proleta Esperantistaro. En: Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado (vidu sub 2/3) , p. 50-62 (kp. 1974/2)

4 La kontribuo de la laboristaj esperantistoj por la evoluo de la germana-soveta amikeco en la tempo de la Respubliko de Weimar. En: Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado (vidu sub 2/3), p. 63-83 (kp. 1975/4)

5 Pri la "Interna ideo" de Esperanto. En: Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado (vidu sub 2/3), p. 182-208

6 La Esperanto-movado kaj sciencaj esploroj. Tezaj konstatoj kaj proponoj. En: der esperantist 14(1978) 2 (88), p. 2-7

7 Interlingvistiko en GDR (Resumo de prelego). En: Budapeŝta Informilo, decembro 1978, p. 13

8 I-a Internacia Interlingvistika Konferenco (<en Budapeŝto>). En: der esperantist 14(1978) 5 (91), p. 14-15

C

9 Pri la laborista Esperanto-movado. REC pri: W. Glier/W. Weißbach/A. Möller/M. Conrad: Zur Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung im Bezirk Erzgebirge-Vogtland 1907-1933. Karl-Marx-Stadt: Bezirksleitung des Kulturbundes, 1976, 40 p. En: der esperantist 14(1978) 2 (88), p. 15

D

10 La 63-a Esperanto-Kongreso: La vere universala (<en Varna/Bulgario>). En: der esperantist 14(1978) 5 (91), p. 2-5

11 Aktiva Esperanto-agado en GDR (intervjuo): En: Bulgara Esperantisto, Sofio, 4/1979,
p. 10-12

1979

B

1 Enkonduko. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2), p. 1-7

2 La lingvoscienco kaj planlingvoj. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2) , p. 23-41

3 Interlingvistiko kaj interlingvistikaj esploroj. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2) , p. 42-57

4 Pazigrafioj. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2),
p. 95-100

5 La Esperanto-movado kaj sciencaj esploroj, tezaj konstatoj kaj proponoj. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2) p. 100-109 (kp. 1978/6)

6 Kelkaj problemoj de la vortfarado de la germana lingvo kaj de Esperanto. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2), p. 116-134

7 Motivado de la signifo de Esperantaj vortoj. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2), p. 135-144

8 Resumo de disertacio. En: Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj (vidu sub 2/2), p. 151-164 (kp. 1976/5)

9 Esperanto kaj lingvoscienco. En: Paco 1979 (pola eldono, Warszawa) , p. 28-30

10 Pri la ,,interna ideo" de Esperanto. En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1979, p. 28-35
(kp. 1978/5)

11 Wüster kaj Esperanto: Sciencisto antaŭ movadano. En: Esperanto 72(1979) N-ro 2,

p. 27-29

12 La scienca agado kaj la E-movado. En: Bulgara Esperantisto, Sofio, 9/1979, p. 11-13

13 Az eszperantó nyelv nemzetközi alkalmázának nelyzetéröl. En: Jelentkezünk, Szombathely, vol. 33(1979), Majus, P. 44-47 (<hungara traduko de 1977/9>)

14 Esperanto - die Sprache der Zukunft ? Notwendige Bemerkungen zu einem in der ,,Volksstimme" erschienenen Beitrag über Interlingua. In: Volksstimme, Magdeburg, 26.1.1979

C

15 Instrulibro pri la arto kompromiti Esperanton. REC pri: Schulz, Richard (1978): Mein geliebtes Esperanto - Wege zum Verständnis und zur Praxis der Internationalen Sprache. Gerlingen: Bleicher, 216 p. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1979, p. 36-37

16 REC pri: Edo Bernasconi(= Tazio Carlevaro): Esperanto aŭ Interlingua. Faktoj kaj teorioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjuĝoj. La Chaux-de-Fonds: Kultura Centro Esperantista. Studoj 9, 164 p. En: Paco (Sofio) 4/1979

17 Kia estas Esperanto ? REC pri: Wells, John C. (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. Rotterdam: UEA-CED, 76 p. En: Heroldo de Esperanto, 10/1979, p. 4

D

18 Esperanto am Scharmützelsee. Gespräch mit Dr. Detlev Blanke nach dem internationalen Seminar in Bad Saarow (<intervjuo kun la german-rumano Eduard Schneider>). En: Neue Bannater Zeitung, Temesch (Timişoara), 13.12.1979

19 Gratulon al nia amiko Nikola Aleksiev. En: der esperantist 15(1979) 3 (95), p. 11-13

20 En la lando de Hector Hodler. Pri la 64-a Universala Kongreso de Esperanto. En: der esperantist 15(1979) 5 (97), p. 3-5

1980

A

1 Interlinguistik-Veranstaltungen in Ahrenshoop und Budapest. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 33(1980)2, p. 283-284

2 Seminar über Interlinguistik vom 16.-19. April 1979 in Ahrenshoop. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 33(1980) 4, p. 516-517

3 Planlingvaj projektoj kaj la planlingvo Esperanto. En: Bociort, Ignat Florian (1980): Lucrari practice de Esperanto-Interlingvistica. Ediţia a II. Timişoara: Universitatea din Timişoara, Facultata de Filologie, p. 82-84 (<senŝanĝa represo de la 1-a eldono: 1979>)

B

4 Konfronta lingvistika komparo de etnolingvo kaj planlingvo. En: Szerdahelyi, István (Red.,1980): Miscellanea Interlinguistica. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 380-399

5 Lingvoplanado en planlingvo. La esperantologio, ĉu priskriba aŭ preskriba scienco ? En: SAEST 80. Kolekto de seminariaj referaĵoj "Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko". Usti n. L.: Ĉeĥa Esperanto-Asocio 1980, p. 52-55

6 Daŝgupta ne pravas. Rimarkoj pri la artikolo ,,Kial Esperanto ne interesas lingvosciencistojn ?" En: Esperanto, Rotterdam, 4/1980, p. 66

7 Kongreß ohne Dolmetscher - ein Modell der Zukunft ? En: Neue Deutsche Presse, Berlin, 34(1980) 12, p. 28

8 Ludwig Renn - la esperantisto. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1980, p. 23

C

9 REC pri: Janton, Pierre(1978): Einführung in die Esperantologie. Hildesheim - New York: Olms, 104 p. En: der esperantist 16(1980)1 (99), p. 23

10 Valora artikolaro - sed ne enkonduko. REC pri: Carlevaro, Tazio/Lobin, Günter (Red.,1979): Einführung in die Interlinguistik. Alsbach: Leuchturm-Verlag, 264 p. En: Dialogo (Saarbrücken) 8(1980)1 p. 18-19

11 Nova sovjeta libro pri interlingvistiko. REC pri: Isajev, Magomet I. (Eld., 1976): Problemy interlingvistiki. Moskva: Nauka, 160 p. En: Suisa Ido-Buletino, Julio 1980, p. 2-3 (<en Ido>)

12 REC pri: Apostolo de libereco. Portreto de Vasil Levski sur la fono de Bulgario de la 19-a jarcento de Mercia MacDermott. Trad. N. Aleksiev. Sofia: Sofia Press, 1980. En: Esperanto, Rotterdam, 12/1980, p. 209-210

13 Erudicia libreto pri Esperanto. REC pri: John C. Wells: Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. Rotterdam: UEA, 1978, 76 p. En: der esperantist 16(1980) 31(99), p. 23

14 Grava libro por interlingvistoj. REC pri: Georg Friedrich Meier/Barbara Meier: Handbuch der Linguistik und Kommunikationswissenschaft. Vol 1: Sprache, Sprachentstehung, Sprachen. Berlin: Akademie-Verlag, 552 p. En: der esperantist 16(1980) 5(103), p. 109

D

15 100 (< 100 numeroj de der esperantist>). En: der esperantist 16(1980) 31(100), p. 31-32

16 Traditionell rörelse i de socialistiska länderna (intervjuo de sveda gazeto, foto): En: Norrskens Flamman, Stockholm, 12.8.1980

17 Profesoro Simeon Naumovič Podkaminer - 80-jara. En: der esperantist 16(1980) 6(104), p. 121-123

18 Pri la 65-a Universala Kongreso de Esperanto - ĉifoje en Stokholmo. En: der esperantist 16(1980) 6(104), p. 123-126

19 Informado kaj argumentado (<pri publika agado pri/por Esperanto>). En: der esperantist 16(1980) 4(102), p. 79-83; 5(103), p. 104-106; 6(104), p. 132-134; 17(1981) 1(105), p. 129-133; 2(106), p. 28-31; 3(107), p. 55-67; 4(108), p. 91-93; 5(109), p. 125-127

1981

A

1 Język planowe jako przedmiot badán naukowych. En: Ejsmont, Tadeusz (Red.,1981): Międzynarodowa komunikacja językowa. Łodz: Uniwersytet Łodski, p. 131-147

2 REC pri: Isaev, Magomet I. (Red.,1976): Problemy Interlingvistiki. Moskva: Nauka. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 34(1981)2,
p. 234-235

B

3 Pri la problemo de laŭplana influado je la lingvoevoluo fare de la homo. En: Paco (GDR-eldono, Berlin) p. 23-31

4 Pri planlingvoj en kelkaj sciencaj verkoj de GDR. En: Paco (GDR-eldono, Berlin), 1981, p. 32

5 Kio estas ILo ? En: Eŭropa dokumentaro, Paderborn, N-ro 29 (Januaro-Marto 1981),
p. 9-10

6 Lingvosciencistoj ja interesiĝas pri Esperanto. En: Esperanto, Rotterdam, 74(1981) 1,

p. 9-10

7 Esperanto - eine in der Praxis funktionierende Plansprache (intervjuo). En: Neue Deutsche Presse, Berlin, 35(1981) 5, p. 28-29

C

8 Monumenta verko: la ,,Enciklopedio de Esperanto". REC pri: Lajos Kökeny/Vilmos Bleier/ Kálmán Kalocsay/ Ivan Ŝirjaev: Enciklopedio de Esperanto, vol. I + II, 2-a eldono, Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979, 600 p. En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1981, p. 31

D

9 Esperanto in der DDR. En: DDR-Revue, Berlin, 9/1981, p. 58-59 (same ankaŭ en la alilingvaj eldonoj: GDR Review, R.D.A.-Revue, DDR-Revyn, DDR-Revy, Revista della RDT kaj en la finna eldono)

10 Otto Bäßler (1897-1981). En: der esperantist 16(1980) 4(108), p. 93

1982

A

1 O problemie planowego wpływanie przez cztowieka na rozwój języka. En: Ejsmont, Tadeusz (Red.,1982): Problemy międzynarodowej komunikacji językowoj. II. Łodz: Uniwersytet Łodski, p.180-207 (kp. 1981/3)

B

2 Pri la "Interna ideo" de Esperanto. (Kion scii por organizi nian movadon. Diskutmaterialo 2). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 29 p. (<represo el Socipolitikaj aspektoj...vidu sub sekcio 2/3 kaj 1978/5>)

3 Opiniaro pri Hungara Vivo. En: Hungara Vivo, Budapeŝto, 6/1982, p. 203-204

4 Movado modela ankaŭ por hodiaŭ (Pri SEU dum 20-aj kaj 30-aj jaroj). En: Informacionnyj bjulleten`, Moskva, N-ro 6-7/1982, (22-23), p. 8-11 (same en: der esperantist 18 (1982)3-4 (113-114), p. 51-57)

5 Esploroj pri sociaj aspektoj de Esperanto kaj ĝia parolantaro. En: Paco 1982 (GDR-eldono, Berlin), p. 29-31

6 Arbeiter-Esperantisten im Klassenkampf. En: der esperantist 18(1982)5(115), p. 97-99

D

7 Bulgara-germana amikeco pere de Esperanto. En: Papazov, Dimitr (Red., 1982): Bulgara Esperantista Asocio - aktiva batalanto por paco, internacia kompreniĝo kaj socia progreso. Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio, p. 64-73 (same en: der esperantist 18(1982)6 (116),
p. 122-126

8 75 jaroj BEA(<Bulgara Esperantista Asocio>). En: der esperantist 18(1982) 5(115), p. 117

1983

A

1 Interlinguistik: Gegenstand, Probleme, Ergebnisse. En: Sprachpflege (Leipzig) 32(1983)2, p. 17-20

B

2 Karl Marx kaj Friedrich Engels pri la "langue universelle". En: der esperantist 19(1983) N-ro 122, p. 121-126

3 Grava teksto de Karl Marx en diversaj tradukoj. En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1983,

p. 20-21

C

4 REC pri: Szerdahelyi, István (Red.,1980): Miscellanea Interlinguistica. Budapest: Tankönyvkiadó, 513 p. En: der esperantist 19(1983)1 (117), p. 22-23

5 Vortaro profesinivela. REC pri: Krause, Erich-Dieter (1983): Wörterbuch Deutsch-Esperanto. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 296 p. En: der esperantist 19(1983) 6 (122),
p. 132-133

6 REC pri: Magomet I. Isajev (1981): Jazyk Esperanto. Moskvo: Nauka, 88 p. En: Esperanto, Rotterdam, 76(1983) 11, p. 191

7 Sonoro el 30 lingvoj. REC pri: Kálmán Kalocsay: Tutmonda sonoro. Vol. 1+2, Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 663 p. En: der esperantist 19(1983) 2(118), p. 40-41

8 Monumenta verko: La ,,Enciklopedio de Esperanto". REC pri: : L. Kökeny/ V. Bleier/ K. Kalocsay/ I. Ŝirjaev: Enciklopedio de Esperanto, vol. I + II, 2-a eldono, Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979, 600 p. En: der esperantist 19(1983) 2(118), p. 38-39 (kp. 1981/8)

D

9 B'lgaro-germansko prijatelstvo črez Esperanto. En: Murgin, Canko (Red., 1983): Esperanto v služba na rodinata. Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio, p. 59-65 (kp. 1982/7)

10 Profesoro Viktor Falkenhahn - 80-jara. En: der esperantist 19(1983) 1(117), p. 7

11 12 rimarkoj pri la hungara movado. En: der esperantist 19(1983) 1(117), p. 3-6

1984

B

1 Lingvoplanado en planlingvo (La esperantologio, ĉu priskriba aŭ preskriba scienco ?). En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1984, p. 32-33 (kp. 1980/5)

2 10 demandoj al profesoro Georg Friedrich Meier. (<Esperanto/Germana>). En: der esperantist 20 (1984)5 (127), p. 99-110

3 Laborista Esperanto-movado en Germanio (1908-1933). En: der esperantist 20(1984)3

(125) p. 55-58

4 Literaturo pri interlingvistiko en kiuj lingvoj ? En: der esperantist 20(1984) 1(123), p. 23

5 Marx és Engels az "egyetemes nyelvöl". En: Világ és nyelv (Budapest) 5/1984, p. 7-8
(kp. 1983/2)

6 Karl Marx kaj Friedrich Engels pri la ,,langue universelle". En: Starto, Praha, 3/1984,
p. 5-6; 4/1984, p. 3-4; 5/1984, p. 6-8; 6/1984, p. 8-10 (kp. 1983/2)

7 Pacifismaj motivoj en la planlingva movado. En: Esperantisto Slovaka 5/1984, p. 83-86

8 Multklera kaj produktiva lingvisto, prof. d-ro fil. habil. Georg Friedrich Meier, okaze de lia 65a naskiĝtago. En: der esperantist 20(1984) 5 (127), p. 98-99

9 Pri broŝuro de Andropov kaj ,,presagentejo". En: der esperantist 20(1984)3 (125), p. 58

C

10 Libreto pri Esperanto el Sovetunio. REC pri: Magomet I. Isaev: Jazyk Esperanto. Moskva: Nauka, 1981, 86 p. En: der esperantist 20(1984)1 (123), p. 4

11 REC pri: Eichholz, Rüdiger/Eichholz, Vilma (Red.,1982): Esperanto in the modern world. Bailieboro (Ontario): esperanto-press, 600 p. En: der esperantist 20(1984) 1(123), p. 18

12 REC pri: M.T. Jankova-Bojaĝieva: La bulgara Esperanta gazetaro dum la periodo 1929-1934. Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio. En: Paco 6/1984, p. 12

13 REC pri: István Szerdahelyi (Red., 1980): Miscellanea interlinguistica. Budapest: Tankönyvkiado, 513 p. En: Planlingvistiko, 3(1984), N-ro 10, p. 12-14

14 REC pri: Peter G. Forster: The Esperanto-Movement. The Hague-Paris-New York: Mouton, 1982, 418 p. En: der esperantist 20(1984)1 (123), p.18

D

15 Pacmovado kaj Esperanto-movado. En: Paco 3/1984, p. 11; 4/1984, p. 3 (Same en: der esperantist 20(1984) 1(123), p. 1-4; krome koncizigite en: Le Travailleur Esperantiste, Paris, N-roj 94, p. 12; 95, p. 9; 96, p. 9 )

16 Renkontiĝo kun Grigorij Demidjuk (foto). En: der esperantist 20(1984) 1(123), p. 5-7

17 Vizito ĉe Karoly Fajszi. En: der esperantist 20(1984)3 (125), p. 53-54

1985

B

1 Adli kaj Romanid. En: der esperantist 21(1985) 4 (132), p. 80-81

2 Dua disertacio pri interlingvistiko. En: der esperantist 21(1985)3(131), p. 55-56

3 Grundfragen der Entwicklung von Plansprachen - unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto. Thesen zur Dissertation B (= Habilitationsschrift). En: der esperantist 21(1985) 3 (131), p. 57-61

4 Interlingvistikaj seminarioj en Ahrenshoop 1979-1985. Faktoj, spertoj kaj rezultoj. En: Informilo por interlingvistoj. Kajero 6. Warszawa 1985, p. 1-10

5 La spertoj kaj signifoj de Ahrenshoop. En: Esperanto, Rotterdam, 78(1985) N-ro 7-8,
p. 123-125

6 Kiom da Interlingua-anoj ? En: der esperantist 21(1985)5 (133), p. 107( same en: Esperantisto slovaka (Poprad) N-ro3/1985, p. 49 ; Budapeŝta Informilo 9/1985, p. 12-13)

7 Bazaj demandoj de la evoluo de planlingvoj - kun aparta konsidero de Esperanto. En: Informilo por interlingvistoj. Kajero 6. Warszawa 1985, p. 14-16

8 Konfronta komparo de Esperanto kaj la germana lingvo. En: Oljanov, Violin (Red.,1985): Interlingvistiko - Esperantologio. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, p. 87-90 (kp. 1980/4)

9 Prof. Ivo Lapenna: 75-jara. Meritoj kaj malmeritoj de jubileulo. En: der esperantist 21(1985)1 (129), p. 10

10 Serĉataj informoj pri W.E. Collinson. En: der esperantist 21(1985) 5 (133), p. 108

C

11 REC pri: Dimitar Papazov: Revuo ,,Balkana Laboristo" - Tribuno kaj organizanto de laboristaj esperantistoj en Bulgario (1929-1931), Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 1983. En: der esperantist 21(1985)1 (129), p. 21-22

12 REC pri: Maria T. Jankova-Bojaĝieva: La bulgara revolucia Esperanto gazetaro dum la periodo 1929-1934, Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 1983. En: der esperantist 21(1985)1 (129), p. 21

13 REC pri: Kristiano Morgenŝterno. Pendumilaj lidoj. El la germana lingvo tre libere kaj nur proksimume esperantigitaj de Rikardo Ŝulco. Stuttgart-Gerlingen: Bleicher, 1980, 108 p. En: der esperantist 21(1985) 2 (130), p. 42

14 REC pri Ralph Harry: Vortoj kun flugiloj. Citaĵoj el la tuta mondo. Canberra: Aŭstralia Esperanto-Asocio, 1984, 64 p. En: der esperantist 21(1985) 2 (130), p. 46

D

15 Kiel kaj kial mi esperantistiĝis? (foto) En: Saksa Kuriero, Leipzig, 1181985) 6(62), p. 3

16 20 jaroj Esperanto en Kulturligo. En: der esperantist 21(1985)3 (131), p. 53-54

1986

A

1 Fast 100 Jahre: das Esperanto und jetzt auch im Kinderbuch. En: Schmidt, Joachim (Eld.,1986): Schauplatz. Aufsätze zur Kinder- und Jugendliteratur und zu anderen Medienkünsten. Berlin: Der Kinderbuchverlag, p. 129-134

2 Obščivane črez izkustbeni ezici (Intervjuo): En: Nauka i Trud, Veliko T'rnovo (Bulgario), 9.6.1986

3 Lingwofilozoficzne i ideologiczne motywy tworzenia języków planowych. En: Ejsmont, Tadeusz (Red.,1986): Międzynarodowa komunikacja językowa. Materialy Konferencyjne VI. Łodz: Uniwersytet Łodski, p. 154-165

B

4 "Esperanto" aŭ "Internacia Lingvo (ILo)" - Kiel nomi la lingvon ? En: der esperantist 22 (1986) N-ro 139, p. 105-112

5 En lingvoscienca bibliografio de GDR. En: der esperantist 22(1986) 4 (138), p. 84 (same en: Informilo por interlingvistoj 12/1986, p. 4-5)

6 Interlingvistiko en GDR. Elekta bibliografio 1949-1985. En: Informilo por Interlingvistoj (Warszawa), N-ro 10 (aprilo), p. 1-6

7 Antaŭ la centjariĝo ekestas duboj ... ,,Esperanto" aŭ ,,Internacia Lingvo Ilo ? " Kiel nomi la lingvon ? En: Budapeŝta Informilo, 11/1986, p. 13-14. ( Kp. 1986/4)

8 Kiom da Interlingua-anoj ? En: Heroldo de Esperanto, 9/1986, p. 4 (kp. 1985/7)

9 Internacia socilingvistika simpozio en Tokio. En: der esperantist 22(1986) 5 (139), p. 102

10 La termino "planlingvo" kaj "biologia afero". En: Esperanto 79(1986) N-ro 3, p. 46-47

11 ,,Sereniĝo" aŭ ,,malstreĉiĝo". En: Paco 2/1986, p. 11

C

12 Enhave digna omaĝo al Gaston Waringhien. REC pri: Haupenthal, Reinhard (Red.,1985): Li kaj ni. Festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien. Antverpen - La Laguna: Stafeto, 512 p. En: Esperanto 79(1986) N-ro 7-8, p. 130-131

13 Riĉa bukedo kun unu dorno. REC pri: Li kaj ni. Festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien (1901- 29. Julio-1981). Editoris Reinhard Haupenthal. Antverpeno:-La Laguna: TK/Stafeto, 1985. En: der esperantist 22(1986) 5 (139), p. 115

14 REC pri: Gruhn, Wolfgang (1984): Sprachen lernen (k)ein Problem ? Leipzig: Urania-Verlag, 181 p. En: der esperantist 22 (1986) 1 (135), p.16-17

15 REC pri: Koblischke, Heinz (1985): Abkürzungslexikon Internationaler Organisationen und Institutionen. Leipzig: Bibliographisches Institut, 376 p. En: der esperantist 22 (1986) 4(138),

p. 87

16 REC pri: Rokicky, Ryszard (Red.,1984): Acta Interlinguistica. 11-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwistyczne , 160 p. En: der esperantist 22(1986) 1 (135), p. 20

17 REC pri: Rokicky, Ryszard (Red., 1985): Acta Interlinguistica. 12-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwisticzne, 187 p. En: der esperantist 22 (1986) 4 (138), p. 84

18 REC pri: Ŝulco, Rikardo (1985): Pledo por unueca lingvo. Paderborn: Esperanto-Centro, 287 p. En: der esperantist 22(1986)4 (138), p. 92

D

19 UK en Pekino. La kongreso sub azia suno. En: der esperantist 22(1986) 5 (139),

p. 98-100

20 Rememore pri prof. Simeon Naumovič Podkaminer. En: der esperantist 22(1986) 4 (138),

p. 75-76

21 Forpasis Grigorij Demidjuk (1895-1985). En: der esperantist 22(1986)2 (136), p. 42

22 Pri specifaĵoj de la Esperanto-movado en kelkaj eŭropaj socialismaj landoj. En: der esperantist 22(1986) 6 (140), p. 121-125

1987

A

1 18. Plansprachen. En: Jüttner, Irmtraud (Red., 1987): Bibliographie zur Sprachwissen-schaft der DDR für das Jahr 1986. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Linguistik, p. 263-268

2 Esperantologische Konferenz in Peking. En: Language Problems & Language Planning (Austin) 11(1987) 2, p. 202-203

3 International Seminar on Historical and Sociological Aspects of the Esperanto Movement. En: Language Problems & Language Planning (Austin) 11(1987) 3, p. 368

4 Internationales Symposium "Soziolinguistische Aspekte der Internationalen Sprache". 5.-7.8.1986 in Tokio. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-forschung 40(1987) 4, p. 586-587

5 Lingvoscienca Bibliografio de Germana Demokratia Respubliko. En: Language Problems & Language Planning 11(1987)2, p. 254-255

6 Lingvofilosofskie i ideologičeskie motivy sozdanija planovych jazyki: itogy i perspektivi. En: Tezy dokladov konferencii po interlingvistike. Tartu 22-24 okt. 1987. Tartu: Univ. 1987,
p. 9-10 (kp. 1986/3)

7 O predmete a súčasnom stave interlingvistickych vyskumov. En: Interlingvisticky seminár SEZ a ČES. Súbor-Téz. Vysoké Tatry (Tatranska Lomnica), 1987-05-20/24, p. 19-20

8 O predmete a súčasnom stave interlingvistickych vyskumov. En: Košecky, Stanislav (Red.,1987): Problémy interlingvistiky. Zborník materiálov z interlingvistického seminára (Vysoké Tatry, 20.-22. mája 1987). Bratislava: Jazykovedny ustav L. Štura SAV, p. 9-18 (<pri la aktuala stato de interlingvistiko>)

9 Planowanie językowe a języki planowe. En: Ejsmont, Tadeusz (Red.,1987): Międzynarodowa komunikacja językowa. Materialy Konferencyjne. IV. Łodz: Universitet Łodzki, p. 68-78 (kp. 1980/5)

10 Plansprachliche Weltkongresse. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 40(1987) 5, p. 731-735

11 Pri la termino "planlingvo". En: Serta Gratulatoria In honorem Juan Régulo. Vol. II. Esperantismo. La Laguna: Universidad de la Laguna, 1987, p. 89-93

12 Esperanto im Dienst der Arbeiterklasse. En: Dietz-Geschichtskalender 1987, Berlin: Dietz-Verlag, p. 161

13 The Term "Planned Language". En: Language Problems & Language Planning (Austen) 11(1987) 3, p. 335-349

14 International Seminar on Historical and Sociological Aspects of the Esperanto-Movement. En: Language Problems & Language Planning 11 (1987)3, p. 368

B

15 Atingoj kaj problemoj de la 100-jara Esperanto (foto). En: Esperanto, Rotterdam, 80(1987) 12, p. 209-210 (same en: Informilo por Interlingvistoj (Warszawa) 2/1987(14),
p. 13-16; der esperantist 23(1987)6 (146), p. 131-133

16 D-ro István Szerdahelyi 1924-1987. En: der esperantist 23(1987) N-ro 146, p. 135-136 (<kun bibliografio de la ĉefaj verkoj de Szerdahelyi>)

17 Interlingvistika seminario en Slovakio. En: der esperantist 23(1987) 3 (149), p. 113

18 Interlingvistiko kaj esperantologio dum la 14-a Internacia Kongreso de Lingvistoj. En: Informilo por Interlingvistoj (Warszawa) 3/1987 (15), p. 13-16 (same en: Budapeŝta Informilo, 1/1988, p. 6-7; Paco XXXV(1988)1, Sofio, p. 14-15)

19 Interlingvistiko kaj esperantologio: XIV. Internacia Kongreso de Lingvistoj

(10.-15.8.1987 - Berlino, GDR). En: Bulgara Esperantisto 12/1987

20 La jubilea kongreso: elstara manifestacio. En: der esperantist 23(1987) 5 (145), p. 100-104

21 Socipolitikaj influoj kaj la Internacia Lingvo - ĉu socisistemaj kaj politikaj-ideologiaj diferencoj reflektiĝas en Esperanto aŭ kreas lingvo-variantojn ? En: Umeda, Yosimi (Red.,1987): Socilingvistikaj Aspektoj de la Internacia Lingvo - kun aparta konsidero de la lingva diverseco en la mondo. Plena Raporto. Internacia Simpozio, 5.-7. 8. 1986. Tokio. Tokio: Japana Esperanto-Instituto, p. 170-174

22 Diskuto. En: Umeda, Yosimi (Red.,1987): Socilingvistikaj Aspektoj de la Internacia Lingvo - kun aparta konsidero de la lingva diverseco en la mondo. Plena Raporto. Internacia Simpozio, 5.-7. 8. 1986. Tokio. Tokio: Japana Esperanto-Instituto, p. 162, 185-186, 187-188, 193-194

23 Dialog - Sprache. Gedanken zur Zeit. (Foto) En: Sonntag, Berlin, 14/1987 , p. 2

24 Pri specifaĵoj de la Esperanto-movado en kelkaj socialismaj landoj. Prelego prezentita antaŭ la 73-a Japana Esperanto-Kongreso en Osaka. En: Budapeŝta Informilo 2/1987, p. 18-22 (same en Hungara Vivo 27(1987)1, p. 2-5)

25 100 Jahre Esperanto. En: sammler express, Berlin, 11/1987, p. 367-368

26 Eine Sprache wird einhundert (foto): En: Der Morgen, Berlin, 24.7.1987, p. 6

27 Die Sprache des Dr. Esperanto (intervjuo, foto): En: Wochenpost, Berlin, 34(1987),

N-ro 29, p. 3

28 100 Jahre Esperanto. En: Briefmarkenneuheiten, Berlin, 19/1987 (kun porokaza stampo kaj porokaza poŝtmarko)

29 Esperanto in der Welt von heute. En: horizont, Berlin, 20(1987) N-ro 1

30 Esperanto im hundertsten Jahr (intervjuis Joachim Schulze). En: Leipziger Volkszeitung, Beilage, 28/29. März

C

31 REC pri: Eichholz, Rüdiger (Red.,1986): Akademiaj Studoj 1986. Bailieboro (Ontario): Esperanto Press, 298 p. En: der esperantist 23(1987) 2 (142), p. 43-44

32 REC pri: Werner, Jan (1986): Terminologia Kurso. Roudnice: Sdruženy Klub ROH, 88 p. En: der esperantist 23 (1987) 2 (142), p. 45-46

33 REC pri: Werner, Jan (1986): Terminologia Kurso. Roudnice: Sdruženy Klub ROH, 88 p. En: Scienca Revuo (Beograd) 38(1987) 2, p. 73-75 (kp. 187/32)

D

34 La jubilea kongreso: elstara manifestacio. La 72-a UK en Varsovio. En: der esperantist 23(1987) 5 (145), p. 100-104

1988

A

1 18. Plansprachen. En: Jüttner, Irmtraud/Müller-Roewe, Christel (Red., 1988): Biblio- graphie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1987. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Linguistik, p. 197-199

2 Interlingvistiko kaj esperantologio dum la 14-a Internacia Kongreso de Lingvistoj. En: Language Problems & Language Planning 12 (1988) 1, p. 52-54

3 Vorlesungsangebot. En: Humboldt-Universität, Berlin, 33(1988/89) N-ro 7/8

B

4 Atingoj kaj problemoj de la 100-jara Esperanto. En: Fettes, Mark (Red.,1988): Jubileo. Jarcento de Esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, p. 160-162 (kp. 1987/15)

5 La gazeto "Völkerspiegel". En: Čolić, Senad (Red.,1988): Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado. Sarajevo: Esperanto-Asocio de Bosnio-Hercegovino, p. 59-63

6 Socipolitikaj influoj kaj la Internacia Lingvo - ĉu socisistemoj kaj politikaj-ideologiaj diferencoj reflektiĝas en Esperanto aŭ kreas lingvo-variantojn ? En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1988, p. 26-28 (kp. 1987/21)

7 Ĉu vere vi estas ,,rentulo/rentulino" ? En: der esperantist 24(1988) 1(147), p. 20

8 Pri natura lingvofluo. En: der esperantist 24(1988) 3(149), p. 56

C

9 REC pri: Barna, Zoltán (1986): La laborista Esperanto-movado en Hungario (1913-1934). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 185 p. En: der esperantist 44(1988) 3 (149), p. 63-64

10 REC pri: Ko_ecky, Stanislav (Red.,1986): Kontribuo al lingvaj teorio kaj praktiko. IV. Kolekto de prelegoj. Poprad: Slovaka Esperanto-Asocio, 120 p. En: der esperantist 24(1988) 3 (149), p. 64-65

11 REC pri: Julius Balbin: Strangled cries. Translated by Charls Rizziuto. New York: Cross-Cultural, 1981, 24 p. En: Paco (GDR-eldono, Berlin) 1988, p. 36

12 Hundertjährige mit starker Ausstrahlung. En: Tribüne, Berlin, N-ro 34, 18.2.1988, p. 6

13 REC pri: Canko Murgin: Progresemaj momentoj en la ideologio de L.L. Zamenhof. Sofio: Bulgara Esperantista Asocio, 1985, 66 p. En: der esperantist 24(1988) 3(149), p. 63

D

14 Ivo Lapenna (1909-1987). En: der esperantist 24(1988) 2(148), p. 42

15 Pri rezultoj de la jubilea jaro. En: der esperantist 24(1988) 3(149), p. 49-50

16 Ĉefaj rezultoj de la jubilea jaro en GDR. En: der esperantist 24(1988) 3(149), p. 50-52

17 Inter TEJO, kolbasetoj kaj ĵazo (<centra junulara aranĝo en GDR>). En: der esperantist 24(1988) 6(152), p. 125-128

1989

A

1 18. Plansprachen. En: Jüttner, Irmtraud/Müller-Roewe, Christel (Red., 1989): Biblio-graphie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1988. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Linguistik, p. 211-213

2 Planned Languages - a survey of some of the main problems. En: Schubert, Klaus (Ed.,1989): Interlinguistics. Aspects of the Science of Planned Languages. (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 42). Berlin-New York: Mouton - de Gruyter, p. 63-87

3 Lingvofilosofskie i ideologičeskie motivy sozdanija planovych jazykov. En: Duličenko, Aleksandr (Red.,1989): Obščaja Interlingvistika i planovye jazyki (Interlinguistica Tartuensis VI). Tartu: Univ., p. 95-107 (kp. 1986/3)

B

4 La pazigrafio "Safo" de André Eckardt. En: Rokicki, Ryszard (Red.,1989): Acta Interlinguistica. 13-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Varsovio 27.4.-1.5.1985. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwistyczne, p. 143-149

5 La termino "Planlingvo". En: Rokicki, Ryszard (Red.,1989): Acta Interlinguistica. 13-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Varsovio, 27.4.-1.5.1985. Warszawa: Akademickie Centrum Interlingwistyczne, p. 15-33 (kp. 1987/13)

6 (kun Ottó Haszpra, Géza Felsö): Esperanto - lingvo de la natursciencoj kaj tekniko. Esperanto-Dokumentoj , 25 E. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1989, 16 p.

7 (kun Ottó Haszpra, Géza Felsö): Espéranto - langue des sciences et techniques. 1887-1986. Bref aperçu (Traduit par F. Lo Jacomo). En: Espéranto Actualités. Revue française d' espéranto N-ro5 (404), septembre 1989, p. 3-20 (<traduko de la antaŭa>)

8 Kiel organizi sciencan esploron pri Esperanto ? Taktikaj kaj organizaj aspektoj. En: der esperantist 25(1989) 3 (155), p. 50-55 (represo en: Avanco, Havano, 1(1989)1, p. 15-19

9 Pri la Esperanta eldono de la ,,Komunista Manifesto". En: der esperantist 25(1989) 4 (156), p. 73-77 (kp. sub 4/2)

C

10 Signoj de kreskanta intereso. REC pri: Symoens, Edward: Bibliografio de universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj, disertacioj kaj tezoj pri Esperanto kaj Interlingvistiko. Dissertations and Theses on Esperanto. A Bibliography. Rotterdam: UEA, 159 p. En: Esperanto 82(1989) N-ro12, p. 211-212

11 Sciendaĵo por lingvokonscienculoj. REC pri: Jan Werner: Terminologia Kurso. Roudnice n. L. : Sdruženy Klub ROH, 1986, 88 p. En: Esperanto, Rotterdam, 5/1989, p. 89

12 REC pri: Nikola Aleksiev: Esperanto 100-jara. 1887-1987. Esperanto -100 godini. Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 1987, 234 p. (<en Esperanto kaj la bulgara>). En: der esperantist 25(1989)2(154), p. 42-43

D

13 Pri la 74-a Universala Kongreso de Esperanto en Brajtono. En: der esperantist 25(1989) 6(158), p. 121-123

1990

A

1 18. Plansprachen. En: Jüttner, Irmtraud/Müller-Roewe, Christel (Red., 1990): Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR für das Jahr 1989. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Linguistik, p. 203-204

2 Plansprachen und Übersetzung - am Beispiel des Esperanto. En: Salevsky, Heidemarie (Red., 1990): Übersetzungswissenschaft und Sprachmittlerausbildung. Akten der I. Internationalen Konferenz. Berlin 17.-19. Mai 1988. Band I, Berlin: Humboldt-Universität,
p. 167-171

3 (kun Sergej N. Kuznecov, Ronald Lötzsch): Rundtisch/ Round Table 13 Interlinguistik/Plansprachen (Abschlußbericht). En: Bahner, Werner/ Schild, Joachim/ Viehweger, Dieter (Eld., 1990): Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin/GDR, August 10-August 15, 1987. Berlin: Akademie-Verlag, p. 329-331

B

4 "der esperantist" 1965-1989. La plej gravaj kontribuoj kaj materialoj (bibliografio). En: der esperantist 26(1990) 5 (163), p .97-110

5 Interlinguistik in der DDR. Eine Bilanz (kun bibliografio). En: der esperantist 26(1990) 5 (163), p. 110-117

6 Kandidatiga disertacio pri interlingvistika temo en ČSSR. En: der esperantist 26(1990) 2 (160), p. 33-34

7 Lerni el la historio (Postparolo). En: Lins, Ulrich (1990): La danĝera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Moskva: Progreso, p. 532-543

8 Pri esploroj de la historio de laborista Esperanto-movado farataj en GDR. En: der esperantist 26(1990) 2 (160), p. 28-31

9 Pri la GDR-eldonoj de "Paco" 1966-1989. (bibliografio). En: der esperantist 26 (1990)4 (162), p. 90-93

10 Pri la eldono de la ,,Komunista Manifesto". Postparolo. En: Komunista Manifesto (vidu sub 4/2, < temas pri la diversaj tradukoj>)

11 La gazeto ,,Völkerspiegel". En: der esperantist 26(1990) 3(161), p. 56-58 (kp. 1988/5)

C

12 REC pri: Eichholz, Rüdiger (1990): Esperanta Bildvortaro. Bailieboro (Ontario): Esperanto Press, 880 p. En: der esperantist 26(1990)1 (159), p. 16-17

13 REC pri: Lins, Ulrich(1988): La danĝera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Gerlingen: Bleicher, 546 p. / Lins, Ulrich (1988): Die gefährliche Sprache. Die Verfolgung der Esperantisten unter Hitler und Stalin. Gerlingen: Bleicher, 326 p. En: der esperantist 26(1990) 2 (160), p. 38-42 (vidu 1990/7)

14 REC pri: Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo. Vol. II. Esperantismo. La Laguna: Universidad de la Laguna, 1987, 790 p. En: der esperantist 26(1990)3 (161), p. 68-69

D

15 GDREA en alia lando. Pri la estonta agado de nia asocio. En: der esperantist 26(1990)

N-ro 159, p. 1-3 (same en: Le travailleur esperantiste, Paris, N-ro 154, oktobro 1990, p. 7-8)

16 Dum 25 jaroj - Esperanto en Kulturligo. Kaj la estonteco: tutgermana! En: der esperantist 26(1990) 4(162), p. 73

17 Kiel fartas GDREA ? En: der esperantist 26(1990) 4(162), p. 76-77

18 Skizo de la historio de GDREA. Pri Esperanto en GDR 1945-1990. En: der esperantist 26(1990) 6 (164), p. 121-137

19 Lastaj vortoj de la redaktoro. En: der esperantist 26(1990) 6(164), p. 144

20 GDREA - ĉu nur epizodo ? En: Esperanto, Rotterdam, 83(1990)6, p. 124-125

21 ,,Esperanto-Asocio de GDR en Kulturligo" sin prezentas. Retrorigardo kaj raporto pri la nuna situacio. En: Esperanto aktuell, 9/1990, p. 13-16

1991

A

1 (kun François Lo Jacomo): André Martinet - Sur quelques questions d' Interlinguistique. Une Interview de François Lo Jacomo et Detlev Blanke. En: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 44(1991) 6, p. 675-687

2 Proekty planovych jazykov i planovyj jazyk. En: Isaev, Magomet I. (Red.,1991): Problemy meždunarodnogo vspomogatel'nogo jazyka. Moskva: Nauka, p.63-69

3 18. Plansprachen. En: Müller-Roewer, Christel (Red., 1991): Bibliographie zur Sprach-wissenschaft der DDR für das Jahr 1990 (Sprachwissenschaftliche Informationen 15). Berlin: Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, p. 290-292

B

4 La historio de EKRELO. En: Zajcev, Igor/Ševčenko, Aleksandr (Red., 1991):

Impeto '91. Moskva: Progres, p. 69-89

5 14-a Esperantologia Konferenco. For la improvizojn ! En: Esperanto 84(1991)9, p. 163

D

6 Faktoj pli favoraj (pri Eo en la iamaj soc. landoj). En: Esperanto 84(1991)7-8, p. 152

7 Adiaŭ, GDR ! En: Esperanto, Rotterdam, 84(1991)1, p. 10-11, N-ro 2, p. 24-25

8 Einige Probleme und etwas Polemik zur Vereinigung. En: Cirkulero de GDREA 5/1991, p. 1-5

9 Ohne plötzliche Kehrtwendungen. En: Esperanto aktuell 10(1991)2, p. 6-7

10 Laßt uns die Geschichte schreiben! Es ist auch Ihre Geschichte! En: Cirkulero de GDREA, Berlin, 6/1991, p. 6

1992

A

1 REC pri: Symoens, Edward (1989): Bibliografio de universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj, disertacioj kaj tezoj pri Esperanto kaj Interlingvistiko. Dissertations and Theses on Esperanto and Interlinguistics. A Bibliography. Rotterdam: UEA, 159 p. En: Language Problems & Language Planning (Amsterdam) 16(1992) p. 288-291

B

2 Enkonduko pri: Esperanto zeugt von einem gesunden Menschenverstand. Auszüge aus einem Interview mit dem weltbekannten Linguisten André Martinet. En: Esperanto aktuell 11(1992) 5, p. 7

3 Elektita bibliografio: Komenio kaj la "Lingua universalis". En: Esperanto aktuell 11(1992) 6, p. 10

4 Eŭropa lingvo-problemo kaj interlingvistiko. En: L' esperanto (Roma), 6/1992, p. 6-7

5 Forlasis nin admirinda homo (<pri Gaston Waringhien>). En: Esperanto aktuell 11(1992) 4, p. 7-8

6 Gaston Waringhien 1901-1991 (<kun bibliografio de liaj ĉefaj verkoj>). En: Interlinguistische Informationen (Berlin) 1(1992) N-ro 2, p. 5-6

7 Kio estas GIL ? Germana Interlingvistika societo. En: Esperanto aktuell (Bonn) 11(1992) 4, p. 14

8 (kun Wera Blanke) Pri bibliotekoj kaj terminologio en Vieno. En: Esperanto aktuell 11(1992) 6, p. 3-4

9 Esperantologia Konferenco: Por modernigi la arkivojn. En: Esperanto 85(1992)9,
p. 151-152

10 15-a Esperantologia Konferenco pri bibliotekoj kaj arkivoj. En: Informilo por Interlingvistoj 1(1992) 2-3 (2-3), p. 3-4

11 Esperantologie - Gemischte Bibliographie. En: Interlinguistische Informationen 1(1992)3-4(3-4), p. 16-18

12 Interlinguistik - Gemischte Bibliographie. En: Interlinguistsiche Informationen 1(1992)3-4(3-4), p. 15-16

13 Bibliographische Informationen. En: Interlinguistische Informationen 1(1992)1 (1), p. 5-7

14 7 kontribuoj interlingvistikaj en ZPSK. En: Esperanto aktuell 11(1992)2, p. 7

15 Zu den Termini Interlinguistik, Plansprachen, Esperantologie. En: Interlinguistische Informationen (Berlin) 1(1992) 1 (1), p. 4-5

16 Betr. ,,Plansprache" oder ,,Internationale Sprache": Was ist Esperanto (<respondo al Horst Grunert>). En: Esperanto aktuell 11(1992)5, p. 15-16

C

17 REC pri: Duliĉenko, Aleksandr (1990): Meždunarodnye vspomogatel'nye jazyki. Tallin: Valgus, 445 p. En: Esperanto 85(1992) 4, p. 74-75

18 REC pri: Schwarz, Adolf (1992): Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro. Sofia: Pres-Esperanto, 223 p. En: Esperanto aktuell 11(1992)8, p. 14-15 (same en: Heroldo de Esperanto 12/1992, Eventoj 11/1992, p. 5)

19 Bibliographie von Esperanto-Dissertationen. REC pri : Symoens, Edward (1989): Bibliografio de universitataj kaj altlernejaj diplomverkoj, disertacioj kaj tezoj pri Esperanto kaj Interlingvistiko. Dissertations and Theses on Esperanto and Interlinguistics. A Bibliography. Rotterdam: UEA, 159 p. En: Esperanto aktuell 11(1992)1, p. 7

1993

A

1 Der Deutsche Arbeiter-Esperanto-Bund 1911-1933. Eine historische Skizze. En: Noltenius, Rainer (Eld., 1993): Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung, (Informationen 37/93 des Fritz-Hüser-Institus für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur ). Dortmund: Fritz-Hüser-Institut, p. 33-43

2 Germana laborista Esperanto-asocio 1911-1933. Historia Skizo. En: Noltenius, Rainer (Eld., 1993): Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung, (Informationen 37/93 des Fritz-Hüser-Institus für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur). Dortmund: Fritz-Hüser-Institut, p. 19-32 (<Esperanta versio de 1993/1>)

3 Auswahlbibliographie zur Erforschung der Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung/Elekta bibliografio pri la historio de la laborista Esperanto-movado. En: Noltenius, Rainer (Eld., 1993): Illustrierte Geschichte der Arbeiter-Esperanto-Bewegung, (Informationen 37/93 des Fritz-Hüser-Institus für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur ). Dortmund: Fritz-Hüser-Institut, p. 92-101

4 Dua jarĉefkunveno de la Societo pri interlingvistiko. En: Language Problems & Language Planning 17(1993)3, p. 293

5 Internationale Plansprachen - Wesen, historische Perspektive und aktueller Stand. En: Regozini, Georg M: (Eld.,1993): Das Kommunikations- und Sprachenproblem in der Europäischen Gemeinschaft. Inwieweit könnte eine Plansprache zu seiner Lösung beitragen ? Akten der Konferenz am 29. 9. 93 im Europäischen Parlament, Brüssel. Brüssel: Hanns-Seidel-Stiftung, p. 67-81

B

6 Expolingua Berlin pri Eŭropa lingvo-politiko. En: Esperanto aktuell 12 (1993) 2, p. 8-9

7 Georg Friedrich Meier (1911-1992). Omaĝe al forpasinta germana lingvisto. En: Esperanto aktuell 12 (1993) 4, p. 7

8 Konferenz im Europa-Parlament zum Kommunikations- und Sprachenproblem. Der mögliche Lösungsbeitrag einer Plansprache. En: Esperanto aktuell 12(1993) 7, p. 2-3 (ankaŭ en:

Interlinguistische Informationen (Berlin) 2(1993) 2-4 (7-8), p. 5-6

9 Esperantologoj kaj ekspozicio pri historiaj temoj. En: Eventoj 38 (2/septembro) 1993,

p. 5

10 (kun François Lo Jacomo): Pri kelkaj problemoj de interlingvistiko: Intervjuo kun la franca lingvisto André Martinet. Esperanto-Dokumentoj, 31 E, Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 19 p. (kp. 1991/1)

11 Prof. Dr. habil. Georg Friedrich Meier 1919-1992 (<kun bibliografio>). En: Interlinguistische Informationen (Berlin), 2(1993) 1 (5), p. 4-6

12 Georg Friedrich Meier 1919-1992. En: Informilo por Interlingvistoj 2(1993)2(5), p. 5-6

13 Intervjuo kun Itô Kanzi. Ludovikito respondas. En: Esperanto aktuell 12(1993), p. 11-13

14 Helpu Ludovikiton kompletigadi. En: Esperanto, Rotterdam, 86(1993)11, p. 191

15 Ĉu Ludovikito plue eldonos ? En: Heroldo de Esperanto 69(1993)16, p. 3 (same en: Eventoj, N-ro 43, 1993, p. 5)

16 Esperanto auf der 24. GAL-Tagung. En: Esperanto aktuell 12(1993)7, p. 7

17 TEC: kiel plu ? En: Esperanto, Rotterdam, 86(1993)10, p. 167

18 16-a Esperantologia Konferenco pri historio. En: Informilo por Interlingvistoj 2(1993) 3-4 (6-7), p. 4

19 Recenzoj pri la Komunista Manifesto. Kelkaj penseroj. En: Moskva Gazeto 2/1993 (16), p. 19-20

20 Die ,,Gesellschaft für Interlinguistik" (GIL). En: Esperanto kaj Instruado, 1/1993, p. 13-16

21 Esperantologio. Kiel savi la memoron ? En: Esperanto, Rotterdam, 86(1993)10, p. 167

C

22 Ĉu kaj kiel Esperanto ŝanĝiĝas ? REC pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre, 362 p. En: Literatura Foiro 24(1993) N-ro 144, p. 210-211

23 REC pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre, 362 p. En: Esperanto aktuell 12(1993) N-ro 5, p. 10-11

24 REC pri: Schwarz, Adolf (1992): Survoje al Internacio de Proleta Esperantistaro. Sofia: Pres-Esperanto, 223 p. En: Sennaciulo (Paris) 64(1993) N-ro 3, p. 30 (same en: Esperanto 86(1993)7-8, p. 133)

25 Wörterbuch Deutsch-Esperanto bearbeitet. REC pri: Krause, Erich-Dieter (1993): Wörterbuch Deutsch-Esperanto. (2. durchgesehene Auflage). Leipzig (etc.): Langenscheidt - Verlag Enzyklopädie, 591 p. En: Interlinguistische Informationen, Berlin, 2(1993) 3-4 (7-8),
p. 9-12

D

26 1989 - ĉu horo nul de la ĉeĥa-germana kunlaboro ? En: Esperanto aktuell 12(1993)4,
p. 3-4 (same en: Starto 4/1993 )

27 Vigla movado - ĉarmaj homoj. Impresoj el Kubo. En: Esperanto aktuell 12(1993)2,

p. 14-15

1994

A

1 Fachkommunikation in Plansprachen. En: Spillner, Bernd (Hrsg.,1994): Fachkommunikation. Kongreßbeiträge zur 24. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.V. Frankfurt/M. (etc.): Peter Lang, p. 113-117

2 Translation bei Plansprachen - am Beispiel des Esperanto. En: TexTconText 9(1994) N-ro 3-4, p. 209-224 (same sur: espeRom, Esperanto Multimedia CD-ROM en HTML 3.2., Freiburg: Deutscher Esperanto-Bund, 1997)

3 REC pri: Itamar Alves Pinto (1994): Hipersigne: la Hiperlingve. Belo Horizonte: Aŭtoro, 56 p. En: Language Problems & Language Planning 18(1994) N-ro 2, p. 147-148

B

4 Einführung/ (Enkonduko): "Eugen Wüster - la planlingvoj kaj la Enciklopedia Vortaro". Mikrofiche N-ro 1 (80 p.). En: Wüster, Eugen (1994): Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana, Korno - Z. Manuskripto (2161 p.) Mikrofilm. Wien: Österreichische Nationalbibliothek/ Internationales Esperanto-Museum, Sammlung für Plansprachen (32 Mikrofiches) (< la dua parto de la Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana, en manuskripta formo fotita, kp. 1996/14, 19, 23, 27>)

5 La lingvo-politiko en la Eŭropa Komunumo. En: Revuo Orienta (Tokio) 75(1994) N-ro1, p. 21-24

6 Zum aktuellen Stand der Esperantologie - einige Aspekte. En: Interlinguistische Informationen 3(1994) N-ro 12, p. 3-4

7 Reviziado de PIV - ĉu sekreto ? En: Heroldo de Esperanto 12-14/1994, p. 4+6

8 Interlinguistik ? En: Interlinguistische Informationen 3(1994)1-3(9-11), p. 22-23

9 Esperantologie: Aktuelle Bibliographie. En: Interlinguistische Informationen 3(1994)

1-3(9-11), p. 13-22

10 Sprachpolitik (Bibliographie). En: Interlinguistische Informationen 3(1994)1-3(9-11)
p. 10-13

C

11 Kiom da planlingvaj sistemoj ? REC pri: Duličenko, Aleksandr (1990): Meždunarodnye vspomogatel'nye jazyki. Tallin: Valgus, 445 p. En: Esperanto aktuell 13(1994) 4, p. 6

12 Pri lingva ŝanĝiĝo. REC pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre, 362 p. En: Esperanto, Rotterdam, 87(1994)2, p. 34

13 REC pri: Drezen, Ernest K. (1994): Historio de la Mondolingvo. Tri jarcentoj da serĉado. Kvara Esperanto-eldono. Red. de Sergej N. Kuznecov. Moskva: Progreso, 454 p. En: Esperanto aktuell 13(1994) 8, p. 11-12

14 REC pri: Krause, Erich-Dieter (1993): Wörterbuch Deutsch-Esperanto (2. durchgesehene Auflage). Leipzig et al.: Langenscheidt - Verlag Enzyklopädie, 592 p. En: Esperanto aktuell 13 (1994) 3, p. 13-14

15 REC pri: Fritz Wollenberg: El la historio de la Esperanto-movado en Berlin. Unua Parto: 1903-1918. Berlin: Esperanto-Ligo Berlin, 1993, 70 p. En: Esperanto aktuell 13(1994)6, p. 7-8

E

16 Germanio post la unuiĝo - vidpunktoj de orientgermano. En: Verda Kolombo 1994/1995: N-ro 123 (Januaro-Februaro 1994), p. 4-5; N-ro 124 (Marto-Aprilo 1994), p. 5-6;

N-ro125 (Majo-Junio 1994), p. 6-7; N-ro 126 (Julio-Aŭgusto 1994), p.7-8; N-ro 127 (Septembro-Oktobro 1994), p. 8-9; N-ro 128 (Novembro-Decembro 1994), p. 6-7; 1995: N-ro 129 (Januaro-Februaro 1995), p. 4-5; N-ro 130 (Marto-Aprilo 1995), p. 9-10

1995

A

1 Zur Spezifik von Übersetzungen in Esperanto. En: Spillner, Bernd (Hrsg.,1995): Sprache: Verstehen und Verständlichkeit. Kongreßbeiträge zur 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL e.V. Frankfurt/M: Peter Lang, p. 302-303

2 4. GIL-Tagung über Esperantologie. En: Language Problems & Language Planning 19 (1995)2 , p. 188 -189

3 Esperanto in soziolinguistischer Sicht. En: Scharnhorst, Jürgen (Hrsg.,1995): Sprachensituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich - aktuelle Sprachprobleme in Europa. Frankfurt/Main et al.: Peter Lang, p. 69-81 (same sur: espeRom, Esperanto Multimedia CD-ROM en HTML 3.2., Freiburg: Deutscher Esperanto-Bund, 1997)

4 REC pri: Philippe, Benoît (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung-Gorre, 362 p. En: Language Problems & Language Planning 19(1995) N-ro1, p.86-89

B

5 Die Sprachenregelung in der Europäischen Union. En: Esperanto aktuell 14 (1995) N-ro 1, p. 3-4; N-ro 3, p. 3-4

6 Zur Sprachenregelung in der UNO. En: Esperanto aktuell 14(1995)7, p. 1-3

7 La lingva problemo en Eŭropo ne plu ignorebla. Observoj dum du eŭroptemaj aranĝoj en Berlin. En: Esperanto aktuell 14(1995)4, p. 5-6

8 Einige Anmerkungen eines Linguisten zur eurosprachpolitischen Konferenz in Marburg. En: Esperanto aktuell 14(1995)7, p. 5-6

9 La "Enciklopedia Vortaro" de Eugen Wüster. En: Chrdle, Petr (Red.,1995): La Stato kaj Estonteco de la Internacia Lingvo Esperanto. Prelegkolekto de la unua Simpozio de la Akademio de Esperanto, Prago, 1994-07-07/14. Dobřichovice (Prago): KAVA-PECH, p. 41-56

10 Esperanto kaj lingvistiko - sciencpolitikaj aspektoj. En: Esperanto-Dokumentoj 2. Osnabrück: Deutsches Esperanto-Institut, 1995, p. 3-21

11 Lingvaj procedoj en Eŭropa Unio. En: Esperanto 88(1995) 6, p.102-103 (kp. 95/4)

12 Laborgrupo pri planlingvoj dum lingvistika konferenco. En: Esperanto aktuell 14(1995)4, p. 6

13 (kun Wera Blanke) Ni helpu al Ludovikito ! En: La Kancerkliniko 1995, N-ro 74, p. 14 (same en: Heroldo de Esperanto 71(1995)9, p. 1; Esperanto aktuell 14(1995)6, p. 15; Brazila Heroldo 1(1995)11, p. 7; Riveroj n-ro 10, 1995, p. 41)

14 Intervjuo kun Ludovikito. Fervoro pri la fundamento de la esperantismo. En: Heroldo de Esperanto 71(1995)7, p. 3 (same en: Fonto 15(1995) N-ro 176, p. 23-27)

15 Por volumo kvindeka kaj plu. En: Esperanto 88(1995)5, p. 91

16 Ŝancoj por Esperanto ? Kelkaj scienc-strategiaj aspektoj. En: Informilo por Interlingvistoj, 4(1995)14-15, p. 14-16

17 Interlinguistik: Aktuelle Bibliographie. En: Interlinguistische Informationen 4(1995)1-2(13-14), p. 13-15

18 Esperantologie - Aktuelle Bibliographie. En: Interlinguistische Informationen 4(1995)1-2 (13-14), p. 15-16; 3-4(15-16), p. 13-16

19 Internationale Bibliographien mit linguistischen Sektionen. En: Interlinguistische Informationen 4(1995)5-6(17-18), p.11-15

20 Europäisches Sprachenproblem: Aktuelle Bibliographie. En: Interlinguistische Informationen 4(1995)1-2(13-14), p. 11-12

C

21 Tamen la jubilea akto ! REC pri: Maitzen, Hans Michael/Mayer, Herbert/Ti_ljar, Zlatko (Red., 1994): Aktoj de Internacia Scienca Simpozio "Esperanto 100-jara". Universitato de Vieno, 28-30. X. 1987. Vieno: Esperanto Laborkomitato Aŭstria/Pro Esperanto, Maribor: Interkulturo, 250 p. En: Heroldo de Esperanto 71(1995) 8, p.4 (krome en: Esperanto aktuell 14 [1995]4, p. 15-16)

22 Majstra noveldono interlingvistika. REC pri: Drezen, Ernest K. (1994): Historio de la Mondolingvo. Tri jarcentoj da serĉado. Kvara Esperanto-eldono. Red. de Sergej N. Kuznecov. Moskva: Progreso, 454 p. En: Esperanto 88(1995)12, p. 213

E

23 (kun Wera Blanke) Nobelpremion por paco al la patrinoj de rusaj soldatoj. En: La Travailleur Esperantiste, 1995, n-ro 209, p. 2-3

1996

A

1 Zur Plansprache Esperanto und zur Esperantologie im Werk von Eugen Wüster. En: Eichner, Heiner/Ernst, Peter/Katsikas, Sergios (Eld.,1996): Sprachnormung und Sprachplanung. Festschrift für Otto Back zum 70. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, p. 311-329 (<2-a korektita eldono: 1997, p. 315-334>)

2 Wege zur interlinguistischen und esperantologischen Fachliteratur. En: Language Problems & Language Planning 20(1996)2, p. 168-181 (same sur: espeRom, Esperanto Multimedia CD-ROM en HTML 3.2., Freiburg: Deutscher Esperanto-Bund, 1997)

3 Übersetzen in eine Plansprache für Europa ? En: Salevsky, Heidemarie (Hrsg.,1996): Dolmetscher- und Übersetzerausbildung gestern, heute und morgen. Frankfurt M. : Peter Lang, p. 207-214

B

4 Vorbemerkung des Herausgebers. En: Kolbe, Ino 1996 (vidu sub sekcio 2/5),Teil II, p. 1-3

5 Einführung: Zur bisherigen Geschichtsschreibung über den Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bund. En: Kolbe, Ino 1996 (vidu sub sekcio 2/4 + 2/5), Teil I, p. 3-6

6 Skizze der Geschichte der internationalen und deutschen Arbeiter-Esperanto-Bewegung. En: Kolbe, Ino 1996 (vidu sub sekcio 2/4 + 2/5), Teil I, p. 9-13

7 Einführung in den Teil II der kommentierten Dokumentation. En: Kolbe, Ino 1996 (vidu sub sekcio 2/5), Teil II, p. 4-7

8 EKRELO. En: Kolbe, Ino 1996 (vidu sub sekcio 2/5). Teil II, p. 69-78

9 Vorbemerkung. En: Becker, Ulrich (Red., 1996): Translation und Plansprachen. Interlinguistische Informationen. Beiheft 1. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, p. 5-6

10 Ostwald-kolokvo en Berlin: Ĉu internacian planlingvon por la scienco ? En: Esperanto aktuell 15(1996)8, p. 2

11 Kolokvo de CDELI kaj KCE en La Chaux-de-Fonds. En: Esperanto aktuell 15(1996)8,
p. 2

12 (kun Wera Blanke) Materialoj pri terminologia agado en/por Esperanto. 1996, Berlin: aŭtoroj, 34 p.

13 Aktuelle Bibliographie: Esperantologie. En: Interlinguistische Informationen 5(1996) 2(20), p. 15-16

14 Pri la mikrofilma eldono de la Enciklopedia Vortaro de Wüster. En: La dua jarcento de Esperanto, Wien, 2(1996)3, p. 9

15 Zum aktuellen Stand der Esperantologie - einige Aspekte. En: Interlinguistische Informationen 3(1996)4(12), p. 3-4

16 Internaciaj bibliografioj kun interlingvistikaj sekcioj. En: Informilo por Interlingvistoj, 5(1996) 2 (17), p. 1-5

17 Tipologio de nia leksikografio. En: Literatura Foiro 27(1996) N-ro 161, p. 124-129

18 Novaĵo pri la Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana. Aperis la dua parto. En: Scienca Revuo 47(1996)1 (168), p. 37-41

19 Kio estas recenzo, kiu estas esperantologo ? En: Esperanto 89(1996)7-8, p. 137

20 Plansprache gleich Weltsprache ? Ist Esperanto eine ,,Weltsprache" ? In: Esperanto aktuell 15(1996)1, p. 10-12

21 Esperanto kaj interlingvistiko en universitatoj kaj altlernejoj kun aparta konsidero de la situacio en Germanio. En: Esperanto kaj Instruado, 1/1996, p. 10-14

22 Eugen Wüster: La Enciklopedia Vortaro. En: Esperanto aktuell 15(1996)2, p. 9

23 Esperanta leksikografio en Trieste. En: Esperanto aktuell 15(1996)2, p. 11

24 Über ein Symposium des Europa-Kollegs in Hamburg (Interdisziplinär über die Sprachen der Europäischen Union). En: Esperanto aktuell 15(1996)3, p. 8-9

25 Pri la lingva reĝimo de UN. En: Esperanto 89(1996)1, p. 10

26 Dua parto de la Enciklopedia Vortaro de Wüster alirebla. En: Informilo por Interlingvistoj 5(1996) N-ro 16, p. 11-13 (kp. 1995/4)

27 Altnivela scienco pri Esperanto - kondiĉo por sukceso. En: Bulgara Esperantisto

3-4/1996, p. 11-12

28 19-a Esperantologia Konferenco. En: Informilo por Interlingvistoj 5(1996)3-4(18-19),
p. 22-23

29 2-a Kolokvo pri interlingvistiko de CDELI kaj KCE en La Chaux-de-Fonds. En: Informilo por Interlingvistoj 5(1996)3-4(18-19), p. 24-25

D

30 Ĉu ni bezonas lingvopolitikon ? En: Esperanto 89(1996)5, p. 89-90 (same en: Informilo por Interlingvistoj 5(1996) N-ro 16, p. 5-11 (same sur: espeRom, Esperanto Multimedia CD-ROM en HTML 3.2., Freiburg: Deutscher Esperanto-Bund, 1997)

31 Unua lingvopolitika seminario de UEA. En: Informilo por Interlingvistoj 5(1996)3-4(18-19), p. 19-21

1997

A

1 Leibniz und die Lingua Universalis. En: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Berlin, 13(1996)5, p. 27-35

2 The Term ,,Planned Language". En: Tonkin, Humphrey (Eld.,1997): Esperanto, Interlinguistics, and Planned Languages (Papers on the Center for Rersearch and Documentation on World Language Problems, 5). Lanham - New York - Oxford: University Press of America, p. 1-20 (<represo de 1987/13>)

3 (kun Wera Blanke) Plansprachen als Fachsprachen. En: Hoffmann, Lothar/Kalverkämper, Hartwig/Wiegand, Herbert Ernst (Hrsg.,1998): Fachsprachen. Languages for Special Purposes. Ein internationales Handbuch für Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. An International Handbook of Special-Language and Terminology Research. Berlin - New York: de Gruyter, p. 875 - 880

B

4 Vorbemerkung. En: Becker, Ulrich (1997, Red.): Terminologiewissenschaftliche Aspekte der Interlinguistik. Interlinguistische Informationen. Beiheft 2, Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, p. 3

5 Kia sorto por la bibliotekoj ? En: Esperanto 90(1997)3, p. 42-43

6 Ideojn havas homoj, ne lingvoj. En: Esperanto 90(1997)4, p. 77

7 Migranto, se vi venos al San Pau d` Ordal ... En: Esperanto aktuell 16(1997)2-3, p. 1-2 (<pri biblioteko>)

8 Kelkaj rimarkoj pri ,,rememore al prof-ro Szerdahelyi" (en Eventoj 130). En: Eventoj 132, /1/septembro 1997) (<reage al artikolo de Sz. Varga-Haszonits >)

9 Inhalt der Mutimedia-CD ,,espeRom". En: Esperanto aktuell 16(1997)7, p. 8-9 (same en: Interlinguistische Informationen 23(1997)2 (23), p. 5-8;

10 Zu Interlingua und ISO. En: Interlinguistische Informationen 5(1996) 1 (20), p. 5-6

11 Esperanto kiel Faklingvo - Elekta Bibliografio. En: Scienca Revuo 48(1997)3 (172),
p. 3-14

12 Interlinguistik/Esperantologie: Aktuelle Bibliographie 1995/96. I. En: Interlinguistische Informationen 6(1997)3(24), p. 1-28

13 Interlinguistik/Esperantologie: Aktuelle Bibliographie 1995/96. II. En: Interlinguistische Informationen 6(1997)4(25), p. 1-16

14 Aktuala bibliografio de Interlingvistiko kaj Esperantologio 1995/96. I. En: Informilo por Interlingvistoj 6(1997)3(22), p. 1-28

15 Aktuala bibliografio de Interlingvistiko kaj Esperantologio 1995/96. II. En: Informilo por Interlingvistoj 6(1997)4(23), p. 1-16

16 Ĉu la homo rajtas enmiksiĝi ? En: Monato 18(1997)7, p. 19 (< pri konscia sinteno de homo al lingvoj kaj citaĵo de Marx>)

C

17 Tre grava libro nepre havinda. REC pri: Umberto Eco: La serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa kulturo. El la itala trad. Daniele Mistretta. Kun antaŭparolo de Humphrey Tonkin. Pisa: Edistudio, 1994, 316 p. En: Literatura Foiro 28(1997) N-ro 168, p. 216-218

18 Serĉado neperfekta. REC pri: Umberto Eco: La serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa kulturo. El la itala trad. Daniele Mistretta. Kun antaŭparolo de Humphrey Tonkin. Pisa: Edistudio, 1994, 316 p. En: Heroldo de Esperanto 73(1997)4-5, p. 3

D

19 Ĉu preparitaj persvadi la mondon ? En: Esperanto 90(1997)6, p. 102-103

20 Absoluta nigrigo maljustas (reage al Korĵenkov en Esperanto 6/97). En: Esperanto 90(1997)10, p.173 (<reago al artikolo de Korĵenkov pri Eo-movado en soc. landoj)

1998

A

1 Terminology Science and Planned Languages. En: Oeser, Erhard/Galinski, Christian (Hrsg., 1998): Eugen Wüster (1898 - 1977). Leben und Werk - Ein österreichischer Pionier der Informationsgesellschaft. His Life and Work - An Austrian Pioneer of the Information Society.

Wien: TermNet, p. 133-168

2 Interlinguistik und Plansprachen. En: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Berlin, Vol. 21, 1998, Heft 2, p. 45-76

B

3 Vorbemerkungen. Antaŭrimarkoj. Remarki introduktiva. En: Becker, Ulrich/Wollenberg, Fritz (Red., 1998): Eine Sprache für die Wissenschaft. Beiträge und Materialien des Interlinguistik-Kolloquiums für Wilhelm Ostwald, am 9. November 1996, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 3. Berlin. Gesellschaft für Interlinguistik, p. 3-5

4 Wilhelm Ostwald, Ido und die Interlinguistik. En: Becker, Ulrich/Wollenberg, Fritz (Red., 1998): Eine Sprache für die Wissenschaft. Beiträge und Materialien des Interlinguistik-Kolloquiums für Wilhelm Ostwald, am 9. November 1996, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Interlinguistische Informationen. Beiheft 3. Berlin. Gesellschaft für Interlinguistik,
p. 13-31

5 Vorbemerkung. En: Becker, Ulrich (Red., 1998): Soziokulturelle Aspekte von Plansprachen. Interlinguistische Informationen. Beiheft 4. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, p. 3

6 La Enciklopedia Vortaro de Eugen Wüster. En: Literatura Foiro 29(1998) N-ro 171,
p. 21-31

7 (kun Wera Blanke) Zum Gedenken an Eugen Wüster - Begründer der Terminologiewissenschaft und bedeutender Esperantologe. En: Kongreßbuch des 76. Deutschen Esperanto-Kongresses. Freital/Dresden 29.5.-1.6.1998. Dresden: Esperanto-Zentrum Marie Hankel, 1998, p. 30

8 Der Interlinguist und Terminologiewissenschaftler Eugen Wüster. En: Interlinguistische Informationen 7(1998) 3(28), p. 2-9

9 Eugen Wüster (1898-1977). En: Vitali, Daniele (Red., 1998): La linguistica, le lingue pianificate e l` Esperanto. Centodieci anni di storia. L` esperanto 29(1998)3, p. 10

10 Interlinguistica ed esperantologia: l` accesso alla letteratura specialistica. En: Vitali, Daniele (Red., 1998): La linguistica, le lingue pianificate e l` Esperanto. Centodieci anni di storia. L` esperanto 29(1998)3, p. 67-78 (<traduko de 1996/2>)

11 Sur la spuroj de Wüster. En: Esperanto 91(1998)10, p. 180-181

12 Necesas iom pli digne rememori pri Szerdahelyi. En: Internacia Pedagogia Revuo 28(1998)1, p. 3-4 (same en: Debrecena Bulteno 1998, N-ro 105, p. 18-19) (kp. 1997/8)

13 Diskuto. En: Fettes, Mark/Bolduc, Suzanne (1998, Eld.): Al lingva demokratio. Towards linguistic Democracy. Vers la démocratie linguistique. Proceedings of the Nitobe Symposium of International Organizations, Prague 20-23 July 1996. Rotterdam: UEA, p. 179-180

14 Pri la aktuala stato de interlingvistiko. Kelkaj teoriaj kaj sciencorganizaj problemoj. En: Carlevaro, Tazio (Red., 1998): Domaine de la recherche en linguistique appliquée. Deuxième Colloque d` Interlinguistique. Contributions. La Chaux-de-Fonds: Hans Dubois, p. 6-88

15 Discussion. En: Carlevaro, Tazio (1998, Red.): Domaine de la recherche en linguistique appliquée. Deuxième Colloque d` Interlinguistique. Contributions. La Chaux-de-Fonds: Hans Dubois, p. 88, 89, 94, 95, 112,167,186, 228, 229

16 Pro Com'98 kun parto pri Esperanto. En: Esperanto aktuell 17(1998)2, p. 9 (same en: Esperanto 2/1998)

17 Eugen Wüster zum 100. Geburtstag. En: Esperanto aktuell 17(1998)7, p. 17

18 Jubileo de Eugen Wüster (1898-1977). En: Informilo por Interlingvistoj 7(1998)3 (26),
p. 2-8

19 Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (GIL). En: Informilo por Interlingvistoj 7(1998)3 (26), p. 8-20

20 Esperanto kiel faklingvo: Terminologio kaj terminologiaj aktivecoj. Elekta bibliografio. En: Informilo por Interlingvistoj 7(1998) 1(24), p. 9-18 (kp. 1997/10)

C

21 Probleme der europäischen Sprachenpolitik: Das Deutsche und andere Sprachen der Europäischen Union. REC pri: Sporrer, Susanne/Weber, Mirjam (Hrsg., 1997): Sprachenpolitik in Europa - Sprachenpolitik für Europa (Materialien zum internationalen Kulturaustausch. Band 36.) Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen, 128 p. En: Esperanto aktuell 17(1998)7, p. 8-9

D

22 La Universala Kongreso de Esperanto. Kelkaj elementoj kaj aspektoj. En: Berlina Informilo 49(1998) 4(510), p. 1-3

E

23 Jubilea jaro por Bertolt Brecht. En: Internaciisto 6(1998)6 (36), p. 14

24 Germanio antaŭ balotoj. En: La Verda Kolombo, 1998, N-ro 150 (Julio-Oktobro), p. 14-16

25 Prisilentita historia futbalmaĉo. En: Kontakto 1998, N-ro 168, p. 5 (same en: Heroldo de Esperanto 74(1998)13, p. 3 (<reala satiro>)

1999

A

1 Wilhelm Ostwald, Ido und die Interlinguistik. En: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft zu Großbothen e.V., Großbothen, 4(1999)1, p. 32-69 (<represo de 1998/4>)

2 Die internationale Arbeiter-Esperanto-Bewegung in den politischen Auseinander-setzungen ihrer Zeit (1906-33). En: Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 199, N-ro 15 (Marto), p. 26-27

3 Zur Rolle von Plansprachen im terminologiewissenschaftlichen Werk von Eugen Wüster. En: Language Problems & Language Planning 22(1998)3, p. 267-279

4 (kun Till Dahlenburg) Esperanto als Sprache und Unterrichtsgegenstand. En: Fremdsprachenunterricht (fsu), Berlin, 43/52(1999)4, p. 298-300 (represo en: Esperanto kaj instruado 3/1999, p. 12-23)

5 Pri kio verkas esperantologoj kaj kie trovi iliajn publicaĵojn ? En: Gecsö, Tamás/Varga-Haszonits, Zsuzsa/Golden, Lariko/Renkecz, Anita (Red., 1998): Memorlibro. Emlékkötel. Budapest: Universitato Eötvös Loránd/ Eötvös Loránd Tudományegyetem, p. 14-25

6 Eugen Wüster und sein ,,Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch". En: Balaskó, Maria/Kohn, János (Red., 1999): A nyelv mint szellemi és gazdasági töke. I. Szombathely: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárek Egyesülele, p. 53-58 (<aktoj de hungara lingvistika konferenco>)

7 Eugen Wüster, la planlingvoj kaj la ,,naturalisma skolo". En: Balaskó, Maria/Kohn, János (Red., 1999): A nyelv mint szellemi és gazdasági töke. III. Szombathely: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárek Egyesülele, p. 265-269 (<aktoj de hungara lingvistika konferenco>)

B

8 La rolo de la planlingvoj ĉe la evoluo de terminologisciencaj konceptoj de Eugen Wüster. En: Malovec, Miroslav (Red., 1999): Modernaj rimedoj de komunikado. Dobřichovice: KAVA-PECH, p. 75-84

9 Vorbemerkung. En: Becker, Ulrich (1999, Red.): Interlinguistik und Lexikographie. Interlinguistische Informationen. Beiheft 5. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, p. 3

10 Plansprachige Wörterbücher. En: Becker, Ulrich (Red., 1999): Interlinguistik und Lexikographie. Interlinguistische Informationen. Beiheft 5. Berlin: Gesellschaft für Interlinguistik, p. 4-32

11 Lingvistika habilitiĝo per disertacio pri Esperanto. En: Esperanto aktuell 18(1999)1, p. 14 (same en: L` esperanto 2/99; Esperanto 3/99, Debrecena Bulteno 1999, n-ro 111, p. 15, < pri la habilitiĝo de Sabine Fiedler, kp. 1999/13>)

12 Pri kelkaj trajtoj de la kongresa programo. En: Esperanto aktuell 18(1999)6, p. 5-6

13 Habilitation an der Universität Leipzig über Esperanto. En: Esperanto aktuell 18(1999)3, p. 3-5

14 Diplomlaboraĵo pri teminologio en Esperanto. En: Esperanto aktuell 18(1999)7, p. 13 (<laboraĵo de Sandra Schweder>)

15 Germana Societo Gesellschaft für Interlinguistik. En: Esperantologio - Esperanto Studies, EES. 1999, N-ro 1, p. 38-47

16 Enkonduke. En: Blanke/McCoy/Buller 1999 (vidu sub 2/9), p. 7-8

17 Ĉu lingvopolitiko por Esperanto ? En: Blanke/McCoy/Buller 1999 (vidu sub 2/9

p. 61-68

18 Pri la faka profilo de la 84-a Universala Kongreso de Esperanto. En: Informilo por Interlingvistoj 8(1999)3(30), p. 2-5

19 Esperanto-Weltkongresse. En: Interlinguistische Informationen 8(1999)3(32), p. 2-16

C

20 Frandaĵo el postlasaĵo. REC pri: Rasmus Kristian Rask: Traktatu d` un linguaż universale. (Abhandlungen über eine allgemeine Sprache/Traktato pri ĝenerala lingvo). Aus dem Nachlaß herausgegeben und kommentiert /El la postlasaĵo eldonita kaj komentita de Alicja Sakaguchi. Frankfurt/M: Peter Lang, 1996, 190 p. En: Esperanto 92(1999)1, p. 14 (<dulingva eldonaĵo>)

D

21 False picture. En: Weekly Works, London, N-ro 275 (February 11 1999), p. 4 (reago al artikolo de Stan Keable pri Eo en la soc. landoj)

22 Fuŝa bildo pri komplika afero. En: Heroldo de Esperanto 75(1999)3, p. 2 (same en: Le travailleur Esperantiste, 1999, N-ro 241, p. 13-14) (<traduko de 1999/21>)

23 Fuŝe pri Esperanto en GDR. En: Ondo de Esperanto 4/1999, p. 8 (<reago al artikolo de Marcus Sikosek pri Eo en GDR>)

24 1965 - 1990: Esperanto in der DDR. En: Esperanto aktuell 18(1999)4-5, p. 15-16

2000

A

1 Internationale Kommunikation: Die Möglichkeiten von Welthilfssprachen. In: Berichte, Juli 2000, (Nr. 96). Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW) e. V., Berlin, p. 65-86

2 Vom Entwurf zur Sprache. En: Interface-Journal of Applied Linguistics/Tijdschrift voor toegepaste linguistiek 15 (2000)1, p. 37-89

3 REC pri: Sporrer, Susanne/Weber, Mirjam (Hrsg., 1997): Sprachenpolitik in Europa - Sprachenpolitik für Europa. Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen, 128 S. En: Language Problems & Language Planning 24 (2000)1, p. 113-116

B

4 Reaperis esperantologia fakrevuo: Esperantologio - Esperanto Studies. En: Esperanto aktuell 19(2000)1, p. 6

5 Die 9. Konferenz der GIL über Sprachenpolitik in Europa. En: Esperanto aktuell 19(2000)1, p. 3

6 Pri Esperanto kaj interlingvistikaj aranĝoj en germanaj universitatoj. Pri kelkaj lastatempaj spertoj el Humboldt-Universitato. En: Esperanto aktuell 19(2000)2, p. 6-8 (same en Internacia Pedagogia Revuo 30(2000)3, p. 13-18)

7 Einige methodologische Probleme der Geschichtsschreibung über GDREA. In: Haase, Martin (Hrsg.): Esperanto und Historiographie. Esperanto-Dokumente 5, Berlin: Deutsches Esperanto-Institut, p. 31-59

8 Jubilea konferenco de Gesellschaft für Interlinguistik. En: Esperanto aktuell 19(2000)6,
p. 2-3

9 Interlinguistik in der DDR. Eine Bilanz. En: Interlinguistische Informationen 9(2000)37(4/2000), p. 5-19 (<represo de 1990/5>)

C

10 Brila libro pri regiona historio. Esperanto in Mecklenburg und Vorpommern. REC pri: Ralf Kuse, Esperanto in Mecklenburg und Vorpommern. Eine Chronik 1905 - 1998. Fakten - Daten - Namen. Schwerin: Landesverband Mecklenburg-Vorpommern des Deutschen Esperanto-Bundes e.V. En: Esperanto aktuell 19(2000)4, p. 10

11 Ĉiam pli abunda materialo pri la historio de GDREA. REC pri: Rolf Beau, Esperanto in Leipzig und Umgebung. 1945-1991. Hefte 1-6, Leipzig: Deutscher Esperanto-Bund. Landesverband Sachsen, 1999-2000. 1: 195 p., 2: 236 p., 3: 225 p., 4: 187 p., 5/6: 44, 98, 5, 32 p. En: Esperanto aktuell 19(2000)4, p. 11

D

12 Ni skribu nian historion, por ke aliaj ĝin ne falsadu ! En: Le Travailleur Esperantiste, septembro-oktobro, 2000, N-ro 253, p. 8-9

13 Erst verfolgt und dann gefördert: Zur Sprache Esperanto in der DDR und zu ihren Beziehungen zur Philatelie. En: Club Journal Berichte und Informationen des Philatelisten-Clubs Berlin-Mitte mit der ArGe DDR-Spezial, 20. Juli 2000, p. 39-43

14 Ĉu manifesti kaj civiti ? En: Eventoj, n-ro 196 (1/novembro), p. 2, n-ro 198 (2/novembro), p. 2; n-ro 199 (1/decembro), p. 2 (<pri raŭmismo kaj la projekto de Esperanta Civito>)

5 Diversaĵoj

1 Hörspiel/Radioscenaĵo pri Esperanto: ,,Der Traum des Dr. Zamenhof - 100 Jahre Esperanto (La revo de d-ro Zamenhof - 100 jaroj de Esperanto), 15 p., Radio DDR, 26.9.1987

6 Publicaĵoj pri Detlev Blanke

6.1 En la germana:

1 Kürschner, Wilfried (1994): Linguisten-Handbuch. Biographische und bibliographische Daten deutschsprachiger Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler der Gegenwart. Vol. I, A-L, Tübingen: Gunter Narr, p. 80 (foto)

2 Kürschners deutscher Gelehrten-Kalender. 17-a eldono, 1996. p. 118 (kun CD-ROM, inkl. de elekta bibliografio de ĉ. 200 publicaĵoj)

3 Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 2001 (3 Bände). Bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart. 18. Ausgabe, Band I: A-J, München: K.G. Sauer, S. 255 (bibliografieto)

4 Faszination einer Weltsprache. Morgengespräch zum Wochenende mit Dr. phil. Detlev Blanke (foto). En: Der Morgen (Berlin), 20. julio 1979

5 Dr. Detlev Blanke. En: Kuse, Ralf (1999): Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Chronik 1905-1998. Fakten - Daten - Namen. Schwerin: Landesverband Mecklenburg- Vorpommern des Deutschen Esperanto-Bundes e.V., p. 240-242 (vidu krome la nomindekson p. 318) (foto)

6.2 En Esperanto

1 Darbellay, Christian (1981): Kiu estas kiu en scienco kaj tekniko. Neuss: La aŭtoro, p. 23 (foto)

2 Biografio en: Dialogo, Organo de Sarlanda Esperanto-Ligo, N-ro 38, aldonaĵo al La Gazeto 7(1992)2(38)

3 Intervjuo en: Internaciisto 1/1994, p.3-6 (foto)