STUDOJ PRI INTERLINGVISTIKO

Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke

STUDIEN ZUR INTERLINGUISTIK

Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburtstag

   
 
Red. - Hrsg.

Sabine Fiedler         LIU Haitao

© Redaktoroj kaj  aŭtoroj/Herausgeber und Autoren

   


       La papera versio aperas ĉ e KAVA-PECH (Prago), 2001. La  elektronika eldono estas preparita de Liu Haitao.